Tevékenykedtető módszerek a földrajztanításban

Az e-tankönyv egy kis adalék a földrajztanítás módszertanához. Nem szisztematikus összefoglaló, feltételezi az általános szakmetodikai ismereteket. Csupán egy témakörrel foglalkozik, azzal, hogyan lehet a gyerekekkel tevékenységeiken keresztül megismertetni a világot. A nemzetközi és hazai pedagógiai innovációk alapján gondolja végig a tapasztalati és élményszerű földrajztanulás lehetőségeit. A lehetőségek pedig adottak, bármennyire is védekezünk azzal, hogy nincs rá idő, nincs hozzá hardver és szoftver, hiszen a földrajztanárokban rejlenek. Azokban, akik segíteni (facilitálni és menedzselni) szeretnék a gyerekek tanulási folyamatát a földrajzi-környezeti tartalmakon keresztül.

A természetismeret tanítása és tanulása

A természetismeret elsőlegesen szemléletformáló tantárgy a természettudományok szisztematikus tanulása előtt, amely előkészíti a tanulókat e tudományterületek befogadására azáltal, hogy megszeretteti a természeti környezetet, felkelti a gyerekek érdeklődését az objektumai iránt, megismerteti a természettudomány gondolkodásmódját, és segít azoknak a készségeknek a kialakulásában, amelyek nélkül nem lehet eredményes a természet tanulmányozása és megismerése. Ez az e-tankönyv nem tér ki a szakmódszertan minden területére, csak azokkal a pedagógiai, didaktikai és szakmódszertani témákkal foglalkozik, amelyeknek szerepük van a szemléletformálásban. Az anyag és energiafogalom, a kölcsönhatások és a mozgás fogalmi rendszerének kiépítéséről, illetve a tér- és az időszemlélet alakításának kérdéseiről gondolkodik azért, hogy a természetismeret tanárok “átrágják magukat” e szakmai és szakmódszertani gondolatmeneteken, hogy felépíthessék saját tantárgyfilozófiájukat és szemléletüket.

Vizsgálati és bemutatási gyakorlatok a földrajztanításban

Az e-tankönyvben bemutatásra kerülő módszerek elsősorban a földrajztanárképzés jelenlegi hiányosságait igyekeznek pótolni, olyan gyakorlati, alkalmazási ismeretek és hozzájuk kapcsolódó készségek megszerzésére irányulnak, amelyek nem épültek be az egyetemi földrajzi szaktudományos tantárgyakba, ugyanakkor a mindennapi földrajztanári munkához nélkülözhetetlenek. A valóságmegismerő tapasztalati módszerek elméleti áttekintése után az elméleti és a gyakorlati modellezés lehetőségeit tárja fel. Laboratóriumi foglalkozásokon sajátítják el a hallgatók a kőzet- és talajvizsgálat, terepen a meteorológiai és a hidrológiai megfigyelések és vizsgálatok módszereit. Végül feladatokon keresztül megismerik a számítástechnikával támogatott prezentációs technikákra alapozott bemutatási módszereket.

Tanulási-tanítási technikák a földrajztanításban

Az e-tankönyv az alapozó földrajz-szakmódszertani kurzusokra épülő tantárgy tananyagát adja közre. Segítségével a hallgatók elsajátítják azokat a tanítási stratégiákat és módszereket, amelyekkel hozzásegíthetik majd tanítványaikat a hatékony földrajztanulási folyamathoz. Megismerik azokat az új tanítási-tanulási eljárásokat, amelyek birtokában a tanulók képesek különböző életszerű tanulási helyzetekben földrajzi-környezeti tartalmú információkat szerezni a mindennapi környezetükből, különböző jellegű forrásokból, az így szerzett ismereteket feldolgozhatják képességeik felhasználásával, és a megszerzett új tudást beépíthetik a tudásrendszerükbe. A módszerek részben a szövegszerű, részben a természeti és intézményi terephez kötődő tudás megszerzésére irányulnak, elsődlegesen a kutatásalapú és a felfedezéses tanulási stratégiák használatával. Az elméleti áttekintés mellett a feldolgozásra alkalmas anyagok gyűjteményét is adja.

 1. Balogh B. A. – Teperics K. (1994): A középiskolai földrajztanítás módszertana. Kézirat, KLTE TTK, Debrecen, 113 p.
 2. Farsang A. (2011): Földrajztanítás korszerűen. GeoLitera, Szegedi Tudományegyetem TTIK, Szeged, 196 p.
 3. Fehér J. (1980): A földrajztanítás módszertana. A középiskolai földrajztanítás módszerei. Tankönyvkiadó, Budapest, 320 p.
 4. Kormány Gy. (2001): A korszerű földrajzoktatás. Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszék, Nyíregyháza, 148 p.
 5. Köves J. – Sikó Á. (1980): A földrajz tanítása. Főiskolai tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, 280 p.
 6. Makádi M. (2005): Földönjáró 1. Módszertani kézikönyv gyakorló földrajztanárok és hallgatók részére. Felsőoktatási tankönyv. Stiefel Eurocart, Budapest, 200 p.
 7. Makádi M. (2006): Földönjáró 2. Módszertani kézikönyv gyakorló földrajztanárok és hallgatók részére. Felsőoktatási tankönyv. Stiefel Eurocart, Budapest, 200 p.
 8. Makádi M. (2006): Földönjáró DVD-ROM. Módszertani segédanyag gyakorló földrajztanárok és hallgatók részére. Felsőoktatási digitális tankönyv-kiegészítő. Stiefel Eurocart, Budapest
 9. Makádi M. (szerk., 2013): Tanulási-tanítási technikák a földrajztanításban. Egyetemi szakmódszertani e-tankönyv, ELTE–Prompt, Budapest,
 10. Makádi M. (szerk., 2013): Vizsgálódási és bemutatási gyakorlatok a földrajztanításban. Egyetemi szakmódszertani e-tankönyv. ELTE–Prompt, Budapest, 345 p.
 11. Adrojánné – Király B. – Makádi M. – Nahalka I. – Nagyné – Papp K. – Radnóti K. – Wagner É. (szerk. Radnóti K.) (2014): A természettudomány tanítása. Szakmódszertani kézikönyv és tankönyv. Mozaik Kiadó, Szeged, 574 p.
 12. Teperics K. – Sáriné Gál E. – Németh G. – Sütő L. – Homoki E. (2015): Földrajztanítás – válogatott módszertani fejezetek. Kézikönyv. Debreceni Egyetem Tanárképző Központ, Debrecen, 256 p.
 13. Makádi M. (2015): Kompetencialapú földrajztanítás. ELTE TTK FFI, Budapest, 75 p.
 14. Makádi M. – Radnóti K. – Róka A. – Vitor A. (szerk. Makádi M.) (2015): A természetismeret tanítása és tanulása. Egyetemi szakmódszertani e-tankönyv. ELTE TTK, Budapest, 410 p.
 15. Makádi M. (2015): Tevékenykedtető módszerek a földrajztanításban. Egyetemi szakmódszertani e-tankönyv. ELTE TTK, Budapest, 183 p.
 16. Makádi M. (2020): A földrajztanítás módszertani alapjai 1. Mielőtt tanítani kezdene... Egyetemi szakmódszertani tankönyv. ELTE TTK, Budapest. 179 p.
 17. Makádi M. (2020): A földrajztanítás módszertani alapjai 2. Hogy tudatosan csinálja... Egyetemi szakmódszertani tankönyv. ELTE TTK, Budapest. 204 p.

Események

Nincsenek események

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020