Földrajzi fogalomtár

Szolgáltatás, idegenforgalom

Értékelés:
(1 szavazat)
Alapkutatás
az kísérleti vagy elméleti munka, amit a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzése érdekében folytatnak anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok gyakorlati alkalmazását vagy felhasználását.
Alkalmazott kutatás
tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez.
Anyagi infrastruktúra
a társadalmi-gazdasági élet működéséhez szükséges létesítmények, tárgyak, berendezések (pl. vasúthálózat, internethálózat).
Árucsere
a csere társadalmilag meghatározott formája, amikor a termékek piaci adásvétel útján jutnak el a fogyasztóhoz, a felhasználóhoz.
Áruforgalmi (logisztikai) központ
olyan terület, ahol az áruk cseréjével kapcsolatos műveletek koncentrálódnak; a letelepült, a szállítmányozás területén érdekelt vállalatok vagy azok részlegei különböző alapszolgáltatásokat (pl. rakodás, árucsomagolás, árazás) és kiegészítő szolgáltatásokat (pl. anyagmozgató gépek bérbe adása, vámudvari szolgáltatások, biztosítási ügyintézés) nyújtanak a fuvarozóknak.
Árukereskedelem
1. olyan jellegű kereskedelem, amelyben az adás-vétel tárgyát áruként kezelik; 2. az áruknak és szolgáltatásoknak az a tömege, melyet az adott időpontban vagy időszakban megvásárlásra ajánlanak fel.
Áruszállítás
a primer és a szekunder szektor által megtermelt javak eljuttatása a feldolgozóüzemekbe vagy közvetlenül a felhasználókhoz, fogyasztókhoz.
Belföldi turizmus
a lakosság országhatáron belüli helyváltoztatása, amelynek résztvevői ideiglenesen tartózkodnak állandó lakhelyüktől távol és ott nem folytatnak kereső tevékenységet.
Bevásárlóturizmus
idegen ország területére való kiutazás vásárlási céllal, mert valamely termék ott olcsóbb vagy vámmentesen behozható (pl. az olcsóbb benzin beszerzésének célja eredményezi az ún. benzinturizmust).
Borturizmus
a turizmusnak a bor élvezetéhez kapcsolódó speciális ága, amelynek velejárója a termelés (üzem- és ültetvénylátogatás), a feldolgozás (pincék látogatása), a táj, az épített környezet, a hagyományok, a művészetek és a kulturális események megismerése a vendégek és a vendéglátók személyes kapcsolat keresztül.
Cserearányromlás
az árucsere folyamán a cserére szánt áru veszít az értékéből és egyre több kell belőle ugyanannyi áru ellentételezéseként.
Falusi turizmus
a turizmus vidéki környezetben megvalósuló, olyan, pénzügyi ellenszolgáltatással járó fajtája, amely a hagyományos falusi életre vágyók számára természetes környezetben nyújt kikapcsolódást.
Földrajzi árujelző
a termékek földrajzi eredetének azonosítására használt megjelölés, amelyet akkor kaphat meg, ha a termék előállításának legalább egy lépése az adott földrajzi helyen történik; alapesetben egy földrajzi egység (helység, táj stb.) nevéből és egy mezőgazdasági termék vagy élelmiszer nevéből áll (pl. makói hagyma).
Földrajzi eredetmegjelölés
a termék földrajzi származási helyének azonosítására használt megjelölés, amelyet akkor kaphat meg a termék, ha előállításának minden lépése a meghatározott földrajzi helyen történik.
Fuvarozás
az áruszállítás egy formája, amelynek során a fuvarozó járműjével más áruját juttatja el a rendeltetési helyére díjazás ellenében.
Gasztronómiai turizmus
a turizmusnak az az ága, amely egy adott területre jellemző ételek, étkezési szokások megismerésére és élvezetére irányul.
Gazdasági szolgáltatás
a szolgáltatási tevékenységek nyereségorientált fajtája, amely közvetlenül a termelést szolgálja (pl. közlekedés, hírközlés, kereskedelem, bank és pénzügyi adótanácsadás).
Gyógyturizmus
a bel- és külföldi turizmus azon fajtája, amelynek elsősorban gyógyászati célja van (pl. gyógyfürdők felkeresése, hosszabb-rövidebb ott tartózkodással kezelés céljából).
Humán infrastruktúra
a társadalmi-gazdasági működés szellemi feltételének, hátterének biztosítása (pl. szakmai tudás, nyelvismeret, munkaerkölcs és munkakultúra, szellemi kultúra), ami adott társadalmi közegben rendelkezésre áll.
Intézményi infrastruktúra
az intézményi hálózat egésze, amely biztosítja a társadalom működését (pl. egészségügyi, oktatási, közigazgatásügyi stb. intézményhálózat).
Hírközlés
gazdasági szolgáltatási ág, amely híreket, információkat továbbít rendszeresen az emberek és embercsoportok között.
Idegenforgalom (turizmus)
a tercier szektor egyik ága; 1. a népesség térbeli mozgása, szabad helyváltoztatása, amelynek résztvevői ideiglenesen tartózkodnak az állandó lakhelyüktől és munkahelyüktől eltérő helyen (országban, üdülőkörzetben, településen) anélkül, hogy ott kereső tevékenységet folytatnának; 2. minden szabad helyváltoztatásból eredő szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatások, anyagi-technikai és szervezeti feltételek együttese.
Idegenforgalmi körzet
nagy idegenforgalmi vonzerővel rendelkező terület vagy települések összessége, ahol a gazdasági termelés jelentős részét adja és a munkaerő jelentős hányadát foglalkoztatja az idegenforgalom.
Időszakos (szezonális) idegenforgalom
a turizmusnak az a fajtája, amely az adott helyen és céllal az évnek csak egy időszakához kötődik (pl. téli sportoláshoz, nyári fürdőzéshez, évi rendszerességgel ugyanabban az időszakban rendezett fesztiválhoz kapcsolódó).
Infrastruktúra
azon tényezők hálózata és rendszere, amelyek lehetővé teszik egy ország társadalmának, gazdaságának vagy egy ipari tevékenységnek a hatékony működését; fő alkotórészei: közlekedés, hírközlési hálózat, közművek, energiaszállítás, lakásállomány, egészségügy, oktatás.
Kereskedelmi áruszerkezet
a kereskedelmi forgalomban lévő áruk aránya az összes áruhoz képest.
Kereskedelmi flotta
kereskedelmi tevékenységet végző hajók nagy csoportja, amely a közös feladat, a működési terület, a hovatartozás vagy az irányítás, parancsnokság miatt egy egységet alkot.
Kombinált szállítási mód
olyan szállítás, ahol a különböző szállítási eszközök között egyszerű átrakodást biztosítanak, pl. a Ro-La („gördülő országút”) kamionokat szállít vasúton, a Ro-Ro („gördülés ki-be”) pedig kamionokat komphajón.
Konferenciaturizmus
idegen ország területére való kiutazás, amelynek elsődleges célja valamilyen szakmai, politikai vagy egyéb konferencián való részvétel. Szellemi infrastruktúrát használ fel, helyszínt biztosít és ehhez különféle szolgáltatásokat (pl. technikai ellátási funkciókat, vásárlási lehetőséget, banki, pénzügyi szolgáltatásokat) biztosít.
Közlekedés
a gazdaság egyik fő ága, amely termékek és személyek szállításával foglalkozik; a társadalmi munkamegosztás alapvető feltétele, a területi munkamegosztás eszköze, a termelés és fogyasztás közvetítője.
Közlekedési hálózat
valamely ország területén kiépített vasúti, villamosvasúti pályák, közutak, hajózható vízi utak, légi útvonalak, csővezetékek rendszere.
Külkereskedelmi mérleg
a kivitelből származó bevételek és a behozatalból származó kiadások különbsége.
Nemzetközi kereskedelem
a nemzetgazdaságok egymás között folytatott adásvételi tevékenysége.
Nemzetközi turizmus
a lakosság országhatárokon kívüli ideiglenes helyváltoztatása, de nem keresőtevékenység céljából.
Ökoturizmus
a környezetért felelősséget vállaló turisztikai tevékenység a viszonylag zavartalan természeti területeken azok természeti és múltbeli kulturális értékeinek élvezete és értékelése céljából, amely során a helyi népesség társadalmi, gazdasági előnyökhöz jut a hozzá kötődő szolgáltatások (pl. férőhely, étkezés biztosítása, oktatás-ismeretterjesztés) igénybe vétele révén.
Rekonstrukciós beruházás
olyan területen létesülő beruházás, ahol korábban már folyt gazdasági termelés, így a beruházás a korábban már kiépített infrastruktúrára létesül, illetve átalakítja azt.
Szabadkereskedelem
az összes piacon (bel- és külpiacon egyaránt) tökéletes versenyt feltételező, minden állami beavatkozástól és kereskedelmi korlátozástól (pl. vám, adó, tilalom) mentes forgalom.
Szabadkikötő
olyan kikötő, ahol vámmentesen lehet árut behozni, raktározni és továbbszállítani (pl. Rotterdam, Hongkong, Budapest-Csepel).
Személyszállítás
személyek helyváltoztatása technikai eszközökkel, amelyek lehetnek magán vagy közhasználatú közlekedési eszközök.
Szolgáltatáskereskedelem
az egyes termékek, tőkék, információk nemzetközi, országhatárokat átlépő mozgással kapcsolatos, szolgáltatásokkal összefüggő kereskedelme.
Szolgáltatásturizmus
egy másik ország területére valamely speciális szolgáltatás igénybevételére irányuló turizmus; időtartama szerint lehet rövid távú (pl. fodrászati és fogászati szolgáltatás igénybevétele, étkezés), közepes időtartamú (pl. vadászat, sportrendezvény, kulturális rendezvény); hosszú távú (pl. üdüléssel, oktatással kapcsolatos).
Társadalmi szolgáltatás
a szolgáltatási tevékenységek olyan fajtája, amely a társadalom zavartalan működését, az egyének jólétét és biztonságát hivatott elősegíteni (pl. szociális háló, rendfenntartás, árvízvédelem, mentőszolgálat, igazságszolgáltatás).
Tömegközlekedés
nyolc utasnál több személy szállítása valamilyen hivatalosan működtetett közlekedési eszközön, illetve az ehhez kapcsolódó feladatok ellátása.
Transzkontinentális útvonal
a földrészeket átszelő közlekedési útvonal.
Tömegkommunikáció
egyirányú és közvetett információátvitel; egy intézmény által kibocsátott információk közvetítése a széles nyilvánosság számára főként nyelvi eszközökkel, tájékoztató, szórakoztató, kultúraközvetítő és rábeszélő céllal, különféle technikai eszközök (újságok, rádió, televízió stb.) segítségével.
Zöldmezős beruházás
olyan területen létesülő beruházás, ahol korábban nem működött üzem, beépítetlen terület volt.

Események

2021. szeptember 17.
08:00 - 08:00
Tanár szakos szakdolgozat leadási határideje
2021. szeptember 17.
08:00 - 08:00
Megjelent a rendelet a tanárképzés átalakításáról
2021. szeptember 05.
08:00 - 08:00
Tanártovábbképzés
2021. szeptember 02.
08:00 - 08:00
Tűzön-vízen át földrajzverseny iskolásoknak 2021-22. tanévben
2021. szeptember 01.
08:00 - 08:00
Földrajzversenyek a 2021-22. tanévben

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020