Tudományágak

Értékelés:
(13 szavazat)
Csillagászat
égitestekkel foglalkozó tudomány, amely az égitestek térbeli helyzetének és mozgásának meghatározásával, anyagi összetételükkel és fizikai állapotukkal, az égitestek keletkezésére és fejlődésére vonatkozó, valamint az egész Világegyetem szerkezetére vonatkozó elméletekkel foglalkozik.
Demográfia (népességtudomány)
a népesség számát, összetételét, területi elhelyezkedését és állapotát, ezek változásait és tényezőit, valamint a népesség és a népesedés jelenségeihez fűződő társadalmi-gazdasági kölcsönhatásokat és következményeket sajátos módszerekkel vizsgáló, a népesedés jelenségeinek törvényszerűségeit feltáró tudomány.
Éghajlattan (klimatológia)
az éghajlat kutatásával foglalkozó tudomány, feladata a légkör fizikai jelenségei által hosszabb időn át előidézett állapotok mérhető és egyéb objektív módon jellemezhető tulajdonságainak összegzése.
Földtudományok
azon tudományok összessége, amely a Földet, annak tulajdonságait, jelenségeit, folyamatait és összefüggéseit kutatja: földrajz (geográfia), földtan (geológia, azon belül: ásvány- és kőzettan), geofizika, geokémia, felszínalaktan (geomorfológia), légkörtan (azon belül meteorológia és éghajlattan), hidrológia stb., valamint tágabb értelemben ide tartozik a csillagászat (asztronómia) és a térképészet (kartográfia) is.
Földrajz (geográfia)
a földi környezetünkre, illetve a Föld egészére vonatkozó ismeretek rendszere; természet- és társadalomföldrajzra tagolódik.
Földtan (geológia)
a Föld anyagi összetételének, alkotórészeinek, helyzetének, felépítési módjának, szerkezetének térbeli és időbeli változásaival, fejlődéstörténetével, valamint a földi élőlények keletkezésének és fejlődésének vizsgálatával foglalkozó tudomány.
Gazdaságföldrajz
a földrajztudomány rendszerének önálló tudománya, amely a társadalom gazdasági tevékenységének és az egyes gazdasági ágazatoknak a földrajzi megoszlását, valamint annak törvényszerűségeit kutatja; elemző (analizáló) és összegző (szintetizáló) tevékenysége adatfeldolgozáson alapszik.
Környezettudományok
az emberi, a természetes és a művi környezet kapcsolatával foglalkozó tudományágak.
Meteorológia (időjárás)
a légkör jelenségeinek, időjárási folyamatainak vizsgálatával, előrejelzésével foglalkozó tudomány.
Népességföldrajz
a társadalomföldrajz egyik ága, amely a népesség mennyiségi alakulásával, annak térbeli és időbeli változásaival, mozgásaival, életkori, foglalkozási, nemzetiségi, nyelvi, vallási összetételével foglalkozik.
Talajtan
a talajjal, a talajok keletkezésével, fejlődésével foglalkozó, vagyis a talajra vonatkozó ismeretek összességét felölelő tudományág.
Társadalomföldrajz
a földrajz tárgyával a társadalom oldaláról közelítve foglalkozó tudományág, amely a társadalmi-gazdasági jelenségek, folyamatok térbeli eloszlását, valamint egymással és a természeti környezettel való történelmileg változó kölcsönhatását és mindezek törvényszerűségeit vizsgálja.
Településföldrajz
a társadalomföldrajz egyik ága, a települések kialakulásával, belső felépítésével, társadalom-gazdasági jelenségeivel, a településhálózat térbeli rendjével, a település-hierarchiával foglalkozik.
Térképészet
a térképen való ábrázolás elvi, gyakorlati és történeti kérdéseivel foglalkozó tudomány.
Természetföldrajz
az a földrajzi tudomány, amely a komplex földrajzi burok természeti jelenségeit és folyamatait kölcsönhatásaikban és fejlődésükben természettudományos módszerekkel vizsgálja.

Események

2021. szeptember 17.
08:00 - 08:00
Tanár szakos szakdolgozat leadási határideje
2021. szeptember 17.
08:00 - 08:00
Megjelent a rendelet a tanárképzés átalakításáról
2021. szeptember 05.
08:00 - 08:00
Tanártovábbképzés
2021. szeptember 02.
08:00 - 08:00
Tűzön-vízen át földrajzverseny iskolásoknak 2021-22. tanévben
2021. szeptember 01.
08:00 - 08:00
Földrajzversenyek a 2021-22. tanévben

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020