Gyakorlóhelyek és mentor tanárok

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

Az iskola bemutatása

Az iskola épülete a Pesti Izraelita Hitközség fiú- és leánygimnáziuma számára épült, ahol 1923-ban kezdődött meg a tanítás. Építészeti terveit Lajta Béla neves műépítész készítette. Az art-deco épület Budapest egyik legszebb zsidó emléke. Az épületben 1942-ig működött az Izraelita Fiú- és Leánygimnázium, majd munkaszolgálatos tábort telepítettek a falai közé. Az 1945-ben megindult újjáépítés lehetővé tette, hogy hamarosan többféle oktatási intézmény kapjon itt helyet: általános iskola és gimnázium is létesült. 1959-ben ünnepélyes keretek között a gimnázium felvette Radnóti Miklós nevét. Iskolánk 1961-ben az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskolája lett. A 12 évfolyamos intézményben az ELTE BTK, TTK és IK tanárszakos hallgatóinak gyakorlati tanárképzése folyik. Emellett tanáraink részt vállalnak diplomás pedagógusok szakmai továbbképzésében is.

Radnoti epulet fotoAz iskola épületeA mai nyolc- és hatévfolyamos gimnázium struktúrája a kilencvenes években került bevezetésre. Ma az intézményben a későbbi gimnázium tantervéhez igazodó általános iskolai 4 alsó évfolyam, illetve 10 éves kortól nyolcévfolyamos, és vele párhuzamosan 12 éves kortól nyelvi előkészítő évvel kiegészített hatévfolyamos gimnázium működik. Az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célunk: a mai kor kívánalmainak megfelelő általános felkészültséggel, jól hasznosítható nyelvtudással, megfelelő informatikai ismeretekkel rendelkező, kreatív, az új információkat alkalmazni képes, kommunikatív, humánus, harmonikus személyiség kialakítása.

A nyolcosztályos képzés 2 év előkészítéssel, alapozással indul. A 7–10. évfolyamokon a nyolc- és hatosztályos tantervben 4 évig az általános képzésre helyeződik a hangsúly. A szaktárgyaknak megfelelően kötelező alaptantervek szerint folyik a tanítás. Élesen elkülönül ettől az utolsó 2 év tematikája. Ekkor, az érettségire való felkészítés mellett, a tehetséggondozást szolgáló, speciális képzést nyújtó ismeretek, a differenciált oktatás dominál. Ebben az időszakban fakultációs jelleggel választanak a tanulók a tantárgyak között. Intézményünk nyilvánosan vállalja a tehetségnevelést, tehetséggondozást, diákjai felsőfokú tanulmányokra való felkészítését. Az iskola nagy fontosságot tulajdonít az idegen nyelvek tanításának. Az angol nyelvet 9-10 éves korban kezdjük tanítani nyolc illetve hat évig, a második idegen nyelvet négy évig tanítják.

A gimnáziumban belső vizsgarendszer működik. Bizonyos anyagrészek befejezése után, egyes tantárgyak lezárásaként vizsgát tesznek a tanulók. Az írásbeli vagy szóbeli beszámolók célja a megszerzett ismeretanyag áttekintése, rendszerezése mellett a koncentrált tanulás, a vizsgán való szereplés gyakorlása. Az iskola tanulói minden korosztályban évek óta szép eredményeket érnek el a helyi, országos és nemzetközi tanulmányi versenyeken. Végzős diákjaink jól helytállnak a felsőoktatási felvételi vizsgákon. Az érettségizők között a nyelvvizsgák száma általában a végzősök számának másfélszerese.

A nyolc- és hatosztályos tantervek szakmai elismerését, elfogadását bizonyítja, hogy az országban ötvennél több iskola vette át őket, s alkalmazta helyi tantervként. A széleskörű elterjedéshez hozzájárult, hogy az iskola tanárai tankönyveket is írtak a tantervek mellé. Az intézményben a tanórai foglalkozásokon kívül sokféle egyéb lehetőség is adott a diákok számára. Gazdag könyvtár, informatika terem áll a tanulók rendelkezésére. Szakköreink sokszínű és változatos programokat kínálnak. Sportkörök működnek, házibajnokságok szerveződnek. Az iskolai diákönkormányzat gazdag szabadidős programot bonyolít. Az önszerveződő diákkörök a kulturális és speciális érdeklődést szolgálják. Tavasszal kerül megrendezésre a Tudományos Diáknap, melyen szakmájukban kiemelkedő, elismert tudósok, szakemberek tartanak előadásokat a diákoknak szakterületük egy-egy témakörében. Nyaranta 20-22 tábor szerveződik különböző korosztályok számára, melyek között irodalmi, nyaraló, sport, kerékpáros, természetkutató és vízi vándor táborok mind megtalálhatók. Hosszú évek óta lelkes tanárok egy csoportja nyaranként egy-egy kárpátaljai gyerekcsoport számára kéthetes magyarországi üdülést-tanulást szervez. Ekkor a balatoni nyaralás és a budapesti ismerkedés mellett magyar és történelem órákat tartanak a gyerekeknek.

Az intézmény tantestülete alapvető feladatnak tartja, hogy az életben boldogulni tudó diákokat bocsásson ki az iskolából. Ugyanakkor ezzel egyenrangú célként fogalmazza meg, hogy a boldogulás mellett tanulóik szociális érzékenységét is kifejlesszék, a fiatalok későbbi életükben is segítsék a rászorulókat, vagy vegyék észre, legyenek képesek megszervezni a segítségnyújtást.

Az iskola igazgatója: Dr. Molnár Katalin

A tanárképzésért felelős igazgatóhelyettes: Láng György

A földrajz munkaközösség

A munkaközösség munkáját a többi tárgyhoz kevésbé mérhető eredményességi mutatók minősítik. Mennyire sikerül felkészíteni a tanulókat a tárgy tanulását lezáró földrajzvizsgára vagy az érettségire? Mennyire sikerül elsajátíttatni velük olyan készségeket és képességeket, amelyeket más tárgyak tanulásánál hasznosíthatnak (pl. történelem, biológia)? Sikerül-e átadni minél több diáknak olyan stabil és széleskörű földrajzi alapműveltséget, amely az általános műveltségük szerves részévé válik majd a későbbiekben? Habár a válaszok, eredmények nem feltétlenül helyezésekben és statisztikában mérhetők, tény, hogy záróvizsgáinkon a tanulók kb. 60%-a jelesre teljesít, a földrajzból érettségizőknél ez az arány 95% felett van. Kollégáink visszajelzései és a visszajáró diákjaink emlékezései segítenek bennünket abban, hogy tudásunk legjavát adjuk és megfeleljünk a fent megfogalmazott célkitűzéseknek.

Tanítási módszereink megválasztásakor a kompetenciafejlesztést tartjuk szem előtt. A kisebb korosztályoknál a tevékenységközpontú pedagógia dominál. Az új ismeretek feldolgozásánál a tanulók szövegértési kompetenciáját erősítjük. Majd minden óránkon alkalmazott páros és csoportos munkaformák pedig a tanulók szociális kompetenciáját fejlesztik. A projektmódszer már nem kísérleti és egyedi elemként jelenik meg az éves tantervekben: tanáraink és tanulóink szívesen és rutinszerűen dolgoznak együtt projekteken, ahol a tanulók kreatív gondolkodása kaphat teret. Az 5-6. osztályosok számára meghirdetett természetismeret szakkörökön pedig tehetséges és érdeklődő tanulóinkat kísérletek elvégzésével és modellek megalkotása révén ismertetjük meg a tárgy tanulását megelőzően néhány természetföldrajzi jelenséggel. A tanításhoz elengedhetetlen informatikai hátteret aktív táblával felszerelt tantermek, interaktív atlasz, és reményeink szerint hamarosan mobil informatikai eszközök (egy egész osztálynyi tablet) is segítik.

2012 óta az iskola földrajz vezetőtanára, Láng György igazgatóhelyettesi megbízatást kapott, emiatt azóta a Radnóti átmenetileg nem fogad földrajz szakos hallgatókat a szaktárgyi tanítási gyakorlatra, de az intézmény kapui, földrajzórái „nyitva állnak” minden érdeklődő hallgató előtt, akik szeretnének betekintést nyerni a fent említet szakmai munkába. Földrajz tanáraink készséggel tartanak bemutatóórákat vagy egyszerűen konzultációkat, fogadnak hallgatókat egyéni vagy csoportos hospitálásra akár szakmai, akár pedagógiai megfigyelés céljából.

Radnoti tablokeszitesTablókészítés a földrajzórán csoportmunkában

Földrajz munkaközösség tagjai a Radnóti Miklós Gimnáziumban 1959-től

NévSzakAz iskolában töltött idővezetőtanári feladatok
Dr. Borbély Zoltánné földrajz-történelem 1953–1982  
Kercza Ferencné rajz-földrajz 1957–1996  
Fenyvessy Aranka földrajz-történelem 1959–1962  
Miklós Gyuláné földrajz-történelem 1960–1974  
Borbély György földrajz-történelem 1962–1967  
Fügedi Péter földrajz-történelem 1967–1974  
Simon Bálint földrajz-földtan 1973–1995 1985–1995
Balassa Lászlóné tanító-földrajz 1981–  
Gondi Ferencné földrajz-biológia 1982–1990  
Ludmann Mihály földrajz-rajz-művészet-történet-filozófia 1983–  
Varga E. Tamás földrajz-biológia 1990–2006 1995–2006
Bärnkopf Zsolt földrajz-biológia 1995–1996  
Láng György földrajz-biológia 1996– 2001–
Pokk Péter földrajz-történelem 2006–2011  
Pálinkó Dániel földrajz-biológia 2011 –  
Toldy Emese földrajz-biológia 2014 –  

A földrajz tantárgy helye iskola képzési rendszerében
(felmenő rendszerben, a 2015/16-os tanévtől)

ÉvfolyamHeti óraszám
7. évfolyam 2
8. évfolyam 2
9. évfolyam 1,5
10. évfolyam 1,5
12. évfolyam (érettségi előkészítő fakultáció) 2

Földrajz vezetőtanár

Név: Láng György

Végzettség: biológia-földrajz szakos tanár (ELTE TTK, 1996)

További képesítés:

-    okleveles, biológiát angol nyelven oktató tanár (SZTE, 2011)

-    pedagógus szakvizsga (ELTE PPK, 2014)

Munkakör: igazgatóhelyettes, vezetőtanár

Vezetőtanár: földrajz, 2001 óta

E-mail: lang.gyorgy(kukac)radnoti.elte.hu

Radnoti vezetotanar Lang Gyorgy

Tehetséggondozó munka

Tanuló neveVersenyEredményÉv
Keszthelyi Dániel OKTV 30. hely 2004
Vetlényi Enikő OKTV 16. hely 2007
Réthy Miklós OKTV 15. hely 2011

Nagy Balázs,

Somogyi Hanna

Jakucs László Földrajz verseny 15. hely 2012
Mándoki László OKTV 20. hely 2015
Parragi Bálint OKTV 26. hely 2015

Tudományos/tankönyvírói munkásság

 1. Tankönyvírói, tananyagfejlesztői, szakértői tevékenység
  Műszaki Könyvkiadó természettudományos tankönyvcsaládjának társszerzőjeként (2000–2003):
  • Természetismeret 5. tankönyv
  • Természetismeret 6. tankönyv, munkafüzet
  • Földrajz 7. tankönyv, munkafüzet
  • Földrajz 8. tankönyv, munkafüzet
 2. Középiskolai Földrajzi Interaktív Tananyag, Cartographia Tankönyvkiadó Kft., szakértő 2008
  Kísérleti tankönyvek, tananyagfejlesztő, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet:
  • Földrajz 7. munkafüzet (2015)
  • Földrajz 8. munkafüzet (2015)
  • Természetismeret 5. kísérleti tankönyv és munkafüzet (2014)
  • Természetismeret 6. kísérleti tankönyv és munkafüzet (2014)
  • Földrajz 7. kísérleti munkafüzet (2015)
  • Földrajz 8. kísérleti munkafüzet (2015)
 3. Fordítások
  • Biológia diákoknak Essential Biology), Holnap Kiadó, 1997
  • Dinoszaurusz-vadászat, CD-ROM (Dinosaurs Hunter), Panem Kiadó, 1998
  • Portugália (Portugal) Park Könyvkiadó, 2003
  • HATÁROZÓ ZSEBKÖNYVEK Vadvirágok (Pocket Guide, WILDFLOWERS) Panem Kiadó, 2005
 4. Egyéb publikációk és szakmai tevékenységek
  • Tanári kincsestár, cikkszerző, (Raabe Könyvkiadó és Tanácsadó Kft.)
  • Földrajz Plusz –Képességfejlesztő feladatgyűjtemények (Raabe Könyvkiadó és Tanácsadó Kft.)
  • TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 azonosító számú szerződés alapján az „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című programban való részvétel: A tanítási és az összefüggő egyéni gyakorlat megújított tartalmi rendszerének kidolgozása
  • TÁMOP -3.1.2-12/2-2012-0024. azonosító számú szerződés alapján a Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referencia iskolahálózat kialakítása – digitális oktatási anyagok létrehozása az új NAT-hoz című projektben való részvétel: digitális tananyagfejlesztés, módszertani képzések tartása (2013-2014)
  • TÁMOP 3.1.8-09/1-2010-004 azonosító számú szerződés alapján érettségi vizsgatárgyi eredmények elemzése földrajz tantárgyból: kutatás, elemzés (2013-2014)

Az elmúlt 3 évben irányított hallgatók

NévGyakorlat típusaA gyakorlat idejeVezetőtanár/mentor/konzulens
Toldy Emese egyéni összefüggő szakmai gyakorlat 2014/15. tanév tavaszi félév Láng György (konzulens)

Események

2022. augusztus 10.
08:00 - 08:00
Tanár szakos terepgyakorlatok
2022. augusztus 02.
08:00 - 08:00
2022-23. tanév rendje
2022. augusztus 02.
08:00 - 08:00
Új tanárképzési hálók

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020