Gyakorlóhelyek és mentor tanárok

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

Az iskola bemutatása

Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolát, illetve annak jogelődjét 1872-ben azzal a céllal alapították, hogy legyen egy olyan közoktatási intézmény, amely kifejezetten a leendő középiskolai tanárok felkészítésének a színtere. A gyakorlóiskola új típusú intézmény volt nemcsak a korabeli Magyarországon, de Európában is. Ezt a funkcióját azóta is töretlenül betölti, évente több mint száz tanárjelölteket bocsájtva a pályára minden évben.Az épület a VIII. kerületben található, a város középpontjában, de mégis csendes kis utcában, az iskolába belépőt rögtön megérinti a patinás múlt.trefort epuletAz ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium épülete

Az iskola hat évfolyamos gimnázium évfolyamonként három-három párhuzamos osztállyal, osztályonként átlagosan 32 tanulóval. A diákság létszáma 600 körül mozog, a tantestület 70 fős, közülük 42 vezetőtanár. A párhuzamos osztályok azonos, a hatosztályos gimnáziumok kerettantervére épülő helyi tanterv szerint tanulnak. Eszerint az első négy évben folyik földrajzoktatás, a 11–12. évfolyamokban lehetőség van fakultációra és érettségi felkészítő szakkörökre.A tantestület tagjai kiveszik a részüket a tanárképzés feladataiból. Vezetőtanáraink irányítják a tanárjelöltek szaktárgyi tanítási gyakorlatát, mentorként és konzulensként segítik az összefüggő egyéni szakmai gyakorlatot. Részt vesznek tanár szakos hallgatók alkalmassági és képesítő vizsgáin. A nem vezetőtanár kollégák is fogadnak hallgatókat és szemináriumi csoportokat óralátogatásokon és elemző megbeszéléseken.

Az iskola pedagógiai magas színvonalú oktató-nevelő munkáját a legmodernebb oktatástechnikai eszközök és egy természettudományos labor segíti. Nyelvekből, matematikából és a természettudományos tárgyakból több évfolyamon csoportbontásban folyik a tanítás. Az iskola egyedi arculatához tartoznak a környezettudatosságra és szociális készségekre nevelő programok (pl. szelektív hulladékgyűjtés, a 9. évfolyam tantervébe beépített nomádtábor, ökoiskolai tevékenységek); a sokoldalú művészeti nevelés (hangversenyélet, színjátszó fesztivál, az iskola külső arculatát formáló képzőművészeti projektek); a tehetséggondozó, országos és nemzetközi eredményeket hozó versenyfelkészítő munka.Az iskola eredményeit tükröző címek, elismerések: Európai Innovatív Iskolahálózat tagja; Örökös ökoiskola; Európai Nyelvi Díj; Deutsches Sprachdiplom (DSD) vizsgahely; ELTE Tehetségpont.

Az iskola igazgatója: Csapodi Zoltán

A tanárképzésért felelős igazgatóhelyettes: dr. Schróth Ágnes

 

Vezetőtanári vezérfonalunk

Amikor a hallgatók megérkeznek hozzánk, többnyire rendelkeznek a földrajz tanításához szükséges szakmai és elméleti módszertani tudással. A mi feladatunk, hogy segítséget nyújtsunk mindezek gyakorlatban való alkalmazásához tanárrá válásuk legelső, illetve a hosszú gyakorlatosok esetén a következő szakaszában. Természetes, hogy a vezetőtanár szakmaisága, módszertani kultúrája, egyénisége egyfajta példa a tanárjelöltek számára. Meggyőződésünk azonban, hogy a jelöltek dolga nem a vezetőtanár reprodukálása, utánzása. Mentori hitvallásunk, hogy a tanárjelölt szakmai fejlődéséhez mintát kell adni, de annak szolgai másolásától a hallgatót óvni kell. Az iskolai életben való eligazodásuk segítése mellett a legfőbb feladatunk, hogy ötleteket adjunk, gondolkodásra ösztönözzünk, engedjük és támogassuk őket elképzeléseik megvalósításában. Tegyük lehetővé számukra a tervezés és megvalósítás szabadságát, mivel csak így válhatnak önállóan gondolkodó, igényes, állandóan megújuló, kreatív tanárokká, alakíthatják ki a saját személyiségükhöz leginkább illő tanári magatartást.

A tanítási gyakorlat is ez alapján az elv alapján épül fel, hiszen kezdetben a jelölt látogatja az óráinkat, amit óraelemzések követnek. A tanárjelölt megpróbál egyre inkább belehelyezkedni a tanári szerepbe, ilyen szemmel megfigyelni az órákat, felidézni azokat a szakmai, pedagógiai és szakmódszertani ismereteket, amelyekre az órák tartása során szüksége lesz. Az előhospitálási szakaszban érdemes a hallgatóknak nemcsak a saját vezetőtanára szakos óráit látogatnia, hiszen jó, minél több mintát raktároz el, hogy aztán saját óráin legyen miből építkeznie. Az órák megtartása teszi ki a tanítási gyakorlat leghosszabb szakaszát, itt építi fel fokozatosan a jelölt a saját tanári személyiségét, próbálja ki az elméletben elsajátított ismereteket, sajátítja el gyakorlatban a pedagógiai folyamat számos szeletét. Ezeket az órákat is a vezetőtanárral történő megbeszélés követi, ahol a jelöltnek lehetősége van az irányított önreflexióra. A tanítási gyakorlatot az utóhospitálási időszak zárja le, amikor a hallgató újra beül az órákra, de most már egy tanár szemével nézi és elemzi ezeket. A tanórák mellett a jelöltek részt vesznek az iskolai élet számos szegmensében, kipróbálhatják szervező, koordináló tudásukat, megismerkedhetnek a földrajz szertár és a természettudományos labor eszközeivel és műszereivel.

A földrajz munkaközösség tagjai a Trefort Gimnáziumban az 1950-es évektől

NévSzakAz iskolában töltött idővezetőtanári feladatok
Tóth Ferenc dr. történelem-földrajz 1952–1975 1952–1975
Csatáry Mária történelem-földrajz 1957–1969 1957–1969
Götz Gusztávné biológia-földrajz 1959–1973 1965–1973
Legeza Pál Dénes dr. biológia-földrajz-kémia 1959–1969 1959–1969
Páger Sándorné történelem-földrajz 1959–1986 1959–1986
Németh József dr. történelem-földrajz 1960–1982 1960–1986
Szoboszlay Miklósné biológia-földrajz 1970–1979 1970–1979
Szabó Ferencné földrajz 1973–1987
Gombos Istvánné rajz-technika-földrajz 1974–1994
Vörös Lászlóné biológia-földrajz 1978–2005
Arday Lajosné dr. földrajz 1975–1993 1975–1993
Perneki Gáborné dr. biológia-földrajz 1982–2007 1982–1993
Stodulka Gábor biológia-földrajz 1993–1995
Bors József földrajz 1996–2000 1998–2000
Csaba Orsolya földrajz-angol- környezettan 2002–2010 2006–2010
Kéri András biológia-földrajz 1990– 1994–
Kis Kelemen Éva biológia-földrajz 1995– 1995–
Boronkai-Horváth Zsófia biológia-földrajz 2011– 2016–

A földrajz tantárgy helye iskola képzési rendszerében
(felmenő rendszerben, az 1993/94-es tanévtől)

ÉvfolyamHeti óraszám
7. évfolyam 2
8. évfolyam 2
9. évfolyam 2
10. évfolyam 2
11-12. évfolyam (esetleges fakultáció) 2

 

 

Földrajz vezetőtanárok

 

Név: Kéri András

 

Végzettség: biológia-földrajz szakos tanár (ELTE TTK, 1986)

További képzettség: pedagógus szakvizsga ELTE PPK, 2015

Munkakör: vezetőtanár, meterpedagógus (2016-tól)

Vezetőtanár: földrajz, 1995 óta

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

1990 óta tanítok az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában. Ebben az évtizedben 8 évig voltam osztályfőnök. A középiskolai földrajzoktatáson kívül 2002 és 2008 között részt vettem az ELTE földrajz szakmódszertan oktatásában, valamint jelenleg is részt veszek a környezettan szakmódszertan és néhány földrajzos speckoll tartásában. Több mint 50 egyetemi szakdolgozatnak voltam a témavezetője. Ezzel párhuzamosan 1998 óta a Budakalász Gimnázium kötelékében esti gimnáziumi tanárként a felnőttoktatásból is kiveszem a részem, de korábban voltam óraadó szakmunkásképzőben is. Több mint egy évtizedig érettségi eredményes földrajz érettségi előkészítőket tartottam, 2005 óta minden évben részt vettem az emelt szintű földrajz érettségi vizsgabizottságok munkájában. A földrajz OKTV Vizsgabizottság tagja vagyok.

Tehetséggondozó munka

Tanuló neveVersenyEredményÉv
Simola Rita és Varga György Jakucs László Nemzetközi Földrajzverseny 10. 2014
Rosner Dániel Földrajz OKTV 11. 2009
Siska Veronika Földrajz OKTV 42. 2009
Nyári András Less Nándor Országos Földrajzverseny 18. 2007
Farkas Ákos Földrajz OKTV 15. 2004
Boronkai Zsófia Földtani Örökségünk Országos Földtani Verseny 2. 2005
Farkas Ákos Kovács János Országos Regionális Földrajzverseny 7. 2004

Tudományos/tankönyvírói munkásság

 1. Tankönyvírói, tananyagfejlesztői, szakértői tevékenység
  • Simon, D. – Nagy, B. – Horváth, G. – Kéri A. (2008): Észak-Ázsia. In: Horváth, G. (szerk.): Ázsia. ELTE Eötvös Kiadó
  • Nemerkényi A. – Horváth, G. – Simon D. – Kéri A. (2007): A Kelet-európai-síkvidék. In: Gábris, Gy. – Probáld, F. (szerk.): Európa. ELTE Eötvös Kiadó, 203–217.
  • Kéri A. (2004): Az ökológiai lábnyom – egy lehetőség, hogy rádöbbenjünk: a fenntartható fejlődésnek nincs alternatívája. in: Schróth Á. (szerk): Környezeti nevelés a középiskolában. Trefort Kiadó, Budapest. 44–52.
  • Schróth Á. – Kéri A. és mts (2004): Környezeti nevelés a középiskolában. Trefort Kiadó, Budapest
  • Kéri A. (2005): Tantárgyak, tanórák: Földünk és környezetünk. In: Victor A. (szerk.): Iskolánk zöldítése. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, pp. 93–104.
  • Kéri, A. – Udvardi, E. – Juhászné – Lieb, M. (2000): Az erdő Európában − In: Vass V. – Zarándy Z. (szerk.): Európáról módszeresen tanári módszertani kézikönyv. DHV Magyarország Kft., 71–80.
  • Kéri, A. (1999): Földrajz gyakorlati útmutató tanár szakos hallgatók tanítási gyakorlatához. – In: Elekes K. (szerk.): KIStanári KISokos. Soros Alapítvány, 81–110.
  • Kéri, A. (1997): Vezetőtanári modell kialakítása a földrajz területén. Óramegfigyelési feladatlapok. – In: A tanári értékelés és önértékelés korszerűsítése. Soros Alapítvány, 242–279.
  • Dán-magyar Környezeti Nevelési Projekt 1994–1997. A három éves projekt tankönyvi adaptáció fejlesztésére, iskolai kipróbálására, lektori munka
  • Regional Environmental Centre: Green Pack/Zöld Útipakk oktatócsomag 2003 – 2004. Tanári kézikönyv, illetve cd-rom fejlesztés (http://hungary.rec.org/kiadvanyok/143/zold_utipakk)
 2. Egyéb publikációk és szakmai tevékenységek
  • Kéri A. – Puky M. (2014): Where do study trails lead?: An overwiev on the changing role of study trails in nature conservations and environmental education. In: Zimmermann Z. – Szabó G. (szerk.): "II. Sustainable development in the Carpathian Basin" international conference: Book of abstracts. Budapest: pp. 19–20. (ISBN: 978–963-269-455-9) Budapest, Magyarország, 2014.12.11–2014.12.12.
  • Kéri A. – Puky M. (2012): Kétéltűek az utakon: probléma és lehetőség. Kapcsolódási pontok a környezeti neveléshez és a közoktatáshoz III. Herpetológiai Előadóülés pp. 11. A Magyar Természettudományi Múzeum, a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya és a Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya szervezésében. Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum, 2012. 03. 27.
  • Móga J. – Kiss K. – Szabó M. – Kériné Borsodi A. – Kéri A. – Mari L. – Knáb M. – Iván V. (2013): Hazards and Landscape Changes (Degradations) on Hungarian Karst Mountains Due to Natural and Human Effects. Journal Of Mountain Science 10:(1) pp. 16–28. IF: 1.000
  • Móga J. – Mari L. – Kiss K. – Kériné Borsodi A. – Kéri A. – Knáb M. – Csüllög G. (2012): Antropogén hatások vizsgálata a Baradla-barlang vízgyűjtő területének epikarsztos rendszerében. Karsztfejlődés XVII. pp. 179-198.
  • Móga J. – Kiss K. – Szabó M. – Kériné Borsodi A. – Kéri A. – Mari L. – Knáb M. – Iván V. (2011): Természeti és antropogén hatások vizsgálata a Tapolcai-karszt epikarsztos rendszerében. Karsztfejlődés 16: pp. 185-201.
  • Knáb M. – Kiss K. – Kéri A. – Palatinszky M. – Tóth E. – Márialigeti K. – Móga J. – Borsodi A. (2010): Hazai epikarszt rendszerek kisvizeinek vízkémiai és mikrobiológiai jellemzése, biológiai minősítése. In: Hidrológiai Közlöny 90: pp. 60–62.
  • Kéri A. – Ódor O. (2008): Tapasztalatok a csoportmunka készségfejlesztő hatásáról a földrajzi övezetesség tanítása kapcsán. A földrajz tanítása, Szeged, XVI. évf. 1.
  • Kéri A. – Nagy T. (2007): Diszlexiások a földrajzoktatásban - tapasztalatok egy speciális szerepkörű középiskolában. A földrajz tanítása, Szeged, XV. évf. 3. pp. 7–12.
  • Kéri A. (2002): A biológiai vízminősítés szerepe a környezeti nevelésben − In: Schróth Á. (szerk.): Válogatás a középiskolai „Környezeti nevelés” területeiből − Tanulmányok Magyarország és az Európai Unió természetvédelméről. TEMPUS Institutional Building Joint European Project. 81–96.
  • Kéri A. (2002): A természetvédelmi mentőakciók és szerepük a környezeti nevelésben. − in: Schróth Á. (szerk.) Válogatás a középiskolai „Környezeti nevelés” területeiből − Tanulmányok Magyarország és az Európai Unió természetvédelméről. TEMPUS Institutional Building Joint European Project. 151-174.
  • Kéri A. (1999): Vezetőtanári modell kialakítása a földrajz területén, különös tekintettel a kooperatív módszerekre – In:Természettudományi szakmódszertanosok 3. országos találkozója, KLTE, Debrecen pp. 22–23.
 3. A civil természetvédelem az életem része, a Varangy Akciócsoport Egyesület elnöke vagyok.

Az elmúlt 4 évben irányított hallgatók

NévGyakorlat típusaA gyakorlat idejeVezetőtanár/mentor/konzulens
Csizmazia Orsolya szaktárgyi tanítási gyakorlat

2012/13. tanév tavaszi félév

vezetőtanár
Paroda Anita szaktárgyi tanítási gyakorlat

2012/13. tanév tavaszi félév

vezetőtanár
Tóth Katalin szaktárgyi tanítási gyakorlat

2013/14. tanév őszi félév

vezetőtanár
Toldy Emese szaktárgyi tanítási gyakorlat

2013/14. tanév őszi félév

vezetőtanár
Szemethy Tamás egyéni összefüggő szakmai gyakorlat

2013/14. tanév őszi félév

konzulens
Boros Zsófia szaktárgyi tanítási gyakorlat

2014/15. tanév tavaszi félév

vezetőtanár
Haluska Csaba szaktárgyi tanítási gyakorlat

2014/15. tanév őszi félév

vezetőtanár
Balázs Árpád szaktárgyi tanítási gyakorlat

2014/15. tanév őszi félév

vezetőtanár
Bánfalvi Attila egyéni összefüggő szakmai gyakorlat

2014/15. tanév tavaszi félév

mentortanár
Szládik Aliz szaktárgyi tanítási gyakorlat 2015/16. tanév őszi félév mentortanár
Horváth Roland szaktárgyi tanítási gyakorlat 2015/16. tanév őszi félév mwntortanár
Rada Szilvia egyéni összefüggő gyakorlat 2015/16. tanév tavaszi félév mentortanár

 

Név: Kis Kelemen Éva

 

Végzettség: biológia-földrajz szakos tanár (ELTE TTK, 1986)

További képesítés: -

Munkakör: tanár, vezetőtanár

Vezetőtanár: földrajz, 1995-től

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A tanári diploma megszerzése után a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium (akkor még Fürst Sándor Gimnázium) tanára lettem. Mindkét szakom tanítása mellet két osztály vezetője is voltam.1995-től dolgozom az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában földrajz vezetőtanárként. Magam is itt tanultam a tanítást, s az évek alatt felhalmozott tapasztalataimat, megszerzett ismereteimet itt osztom meg tanárjelöltjeimmel. Szaktárgyam mellett környezettan szakos tanárjelöltek tanítási gyakorlatát is vezettem. Munkám része az iskolai ” Egészségnevelés modul” szervezése és vezetése, valamint rendszeresen vettem részt a földrajz emelt szintű tantárgyi bizottságban kérdező és javító tanár tanárként.

Tehetséggondozó munka

Tanuló neveVersenyEredményÉv
Varga György Földrajz OKTV 1. 2013
Varga György Less Nándor Országos Földrajzverseny 1. 2013
Varga György Less Nándor Országos Földrajzverseny 10. 2012
Varga György Less Nándor Országos Földrajzverseny 1. 2011
Uzonyi Anna, Varga György, Zanathy-Pintér Anna Curie Kárpát-medencei Környezetvédelmi Emlékverseny 13. 2010
Buskó Tibor Ki Miben Tudós? 4. hely 1992

Tudományos/tankönyvírói munkásság 

Az elmúlt 4 évben irányított hallgatók

NévGyakorlat típusaA gyakorlat idejeVezetőtanár/mentor/konzulens
Kollár Artúr  szaktárgyi tanítási gyakorlat

2012/13. tanév tavaszi félév

vezetőtanár
Szemethy Tamás szaktárgyi tanítási gyakorlat

2012/13. tanév tavaszi félév

vezetőtanár
Schweininger Péter szaktárgyi tanítási gyakorlat

2012/13. tanév tavaszi félév

vezetőtanár
Horváth Attila szaktárgyi tanítási gyakorlat 2015/16. tanév őszi félév vezetőtanár
Tolnai Viktória szaktárgyi tanítási gyakorlat 2015/16. tanév őszi félév vezetőtanár
Visy István szaktárgyi tanítási gyakorlat 2015/16. tanév tavaszi félév vezetőtanár
Böjti Renáta egyéni összefüggő szakmai gyakorlat 2015/16. tanév tavaszi félév mentortanár

Név: Boronkai-Horváth Zsófia

 

Végzettség: biológia-földrajz szakos tanár (ELTE TTK, 2011)

További képesítés: mentorpedagógus szakvizsga folyamatban (PPKE BTK, 2015–2017)

Munkakör: tanár, laboráns tanár, vezetőtanár, diákönkormányzat munkáját segítő tanár

Vezetőtanár: földrajz, 2016 óta

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az utolsó egyetemi félévem közben kezdtem földrajzot tanítani a Trefort Gimnáziumban, ismerős és szeretett terepen, ahova 6 évig jártam és ahol a tanítási gyakorlatomat is végeztem. 2012 óta a diákönkormányzat munkáját segítve részt veszek az iskolai diákprogramok szervezésében. Az Öveges laborpályázat keretein belül részt vettem tanulói munkafüzetek és tanári segédanyagok írásában, az új természettudományos laboratórium megépülése óta a laboránsi munkába is besegítek. A földrajz iránt érdeklődő diákoknak szakkört tartok, illetve versenyekre készítem fel őket.

Tehetséggondozó munka

Tanuló neve Verseny Eredmény Év
Magyar Laura – Kereszturi Dóra Kövesd a kutatókat! Kárpát-medencei földrajz verseny 5. 2014
Rácz Imre OKTV 39. 2015
Magyar Laura – Kereszturi Dóra Kövesd a kutatókat! Kárpát-medencei földrajz verseny 5. 2016

Tudományos/tankönyvírói munkásság

1. Tankönyvírói, tananyagfejlesztői, szakértői tevékenység

-   Boronkai-Horváth Zs. (2014): Természetföldrajz munkafüzet 5-6. osztályos diákoknak (Mérj, vizsgáld meg, kísérletezz! Természettudományok, környezeti vizsgálatok komplex és interaktív módon az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában) TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0005)

-   Boronkai-Horváth Zs. (2014): Tanári segédanyag az 5-6. osztályos természetföldrajz munkafüzethez (Mérj, vizsgáld meg, kísérletezz! Természettudományok, környezeti vizsgálatok komplex és interaktív módon az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában) TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0005)

-  Boronkai-Horváth Zs. (2014): Környezetvizsgálati szakköri munkafüzet 7-8. osztályos diákoknak (Mérj, vizsgáld meg, kísérletezz! Természettudományok, környezeti vizsgálatok komplex és interaktív módon az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában) TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0005)

-  Boronkai-Horváth Zs. (2014): Környezetvizsgálati szakkör – tanári segédanyag a 7-8. osztályos szakköri munkafüzethez 2014. (Mérj, vizsgáld meg, kísérletezz! Természettudományok, környezeti vizsgálatok komplex és interaktív módon az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában) TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0005)

- Boronkai-Horváth Zs. (2014): Természetföldrajz témanapok munkafüzet 2014. (Mérj, vizsgáld meg, kísérletezz! Természettudományok, környezeti vizsgálatok komplex és interaktív módon az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában) TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0005)

-  Boronkai-Horváth Zs. (2014): Biológia szakköri munkafüzet 9. osztályos diákoknak 2014. (Mérj, vizsgáld meg, kísérletezz! Természettudományok, környezeti vizsgálatok komplex és interaktív módon az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában) TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0005)

2. Egyéb publikációk és szakmai tevékenységek

Szabó M. – Móga J. - Borsodi A. – Kiss K. - Kéri A. – Hajduné – Knáb M. – Boronkai Zs.: Környezetileg érzékeny karszttavak komplex vizsgálata – In: IX. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia: 2013. június 13-15., Miskolc, Magyarország (Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara, 2013.) pp. 143–154. 

Események

2022. augusztus 10.
08:00 - 08:00
Tanár szakos terepgyakorlatok
2022. augusztus 02.
08:00 - 08:00
2022-23. tanév rendje
2022. augusztus 02.
08:00 - 08:00
Új tanárképzési hálók

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020