Tankönyvek

AZ ELTE TTK FFI FÖLDRAJZ SZAKMÓDSZERTANI TANKÖNYVEINEK ÁTTEKINTÉSE

 

Makádi Mariann: A földrajztanítás alapjai 1. Mielőtt tanítani kezdene... (ELTE TTK FFI, Budapest, 2020, 179 p.) 

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-489-204-5

http://geogo.elte.hu/images/A_Foldrajztanitas_modszertani_alapjai.pdf

 • A földrajz mint iskolai tantárgy
 • A magyarországi földrajztanítás története
 • Személyiségek a magyar földrajztanításért
 • Tantervelmélet és a földrajz
 • A földrajztanítás szemléleti kérdései
 • A tanulási folyamat
 • Szervezeti és munkaformák

 

Makádi Mariann: A földrajztanítás alapjai 2. Hogy tudatosan végezze... (ELTE TTK FFI, Budapest, 2020, 233 p.)

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-489-223-6 

http://geogo.elte.hu/images/Foldrajztanitas_modszertani_alapjai_2.pdf

 • A térszemlélet alakítása
 • Az időszemlélet alakítása
 • Földrajztanítás szóbeli alapokon (szóbeli módszerek, prezentálás)
 • Tanítás-tanulás taneszközökkel (tankönyv-, atlasz-, munkafüzethasználat)
 • Földrajztanítás vizuális alapokon (ábra-, kép-, film-használat)
 • Interaktív földrajztanítás-tanulás (applikálás, modell-, animáció- és szimulációhasználat, gamifikáció, hálózati tanulás)
 • Felkészülés a földrajztanításra 

 

Makádi Mariann: Tevékenykedtető módszerek a földrajztanításban (ELTE TTK FFI, Budapest, 2015, 184 p.)

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-284-669-9 

http://geogo.elte.hu/segedanyagok/tankonyvek/50-tevekenykedteto-modszerek-a-foldrajztanitasban

 • Szemléletváltás a földrajztanításban 
 • Az együttműködő földajztanítás-tanulás 
 • Élménypedagógiai módszerekkel a földrajzi tudásért (dráma- és médiapedagógia)
 • A kutatástól a felfedezésen át a tudományos kutatásig (probléma, dizájn-, kutatásalapú és felfedező tanulás)
 • Földrajzi tudásszerzés projektekben 
 • Földrajzi tudásszerzés digitális környezetek támogatásával 

 

Makádi Mariann: Kompetenciafejlesztő földrajztanítás (ELTE TTK FFI, Budapest, 2015, 76 p.)

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-489-099-7 

http://geogo.elte.hu/images/Kompetenciafejleszto_foldrajztanitas.pdf

 • A tanulói készség- és kompetenciafejlesztés rendszere 
 • Az intellektuális kompetenciák fejlesztése földrajztanulással 
 • Természettudományos kompetencia fejlesztése földrajztanulással 
 • A társadalmi kompetenciák fejlesztése a földrajztanítás-tanulás folyamatában 
 • A kommunikációs kompetenciák fejlesztése földrajztanulással 
 • A tanulási kompetenciák fejlesztése a földrajz tanítás-tanulási folyamatában 

 

Makádi Mariann – Angyal Zsuzsanna – Mari László – Seres Zoltán – Csizmadia Dóra: Terepi tanulás. Terepi szakmódszertani esettanulmányok a földrajz és a természettudomány-környezettan tanárképzéshez (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK, Budapest, 2024, 327 p. 

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-489-710-1

 

Makádi Mariann: Szakmódszertani fogalomtár. A földrajztanításban használt legfontosabb didaktikai és tantárgy-pedagógiai fogalmak  (ELTE TTK FFI, Budapest, 2022, 108 p.) 

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-489-548-0

 

Makádi Mariann: Hogyan csináljam? Segédanyagoka földrajztanításhoz tanárjelöltek és kezdő tanárok számára (ELTE TTK FFI, Budapest, 2021, 130 p.)

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-489-332-5 http://geogo.elte.hu/images/EFOP_3.4.4_Foldrajz_6.1_Segedanyagok.pdf

 • Tanítási-tanulási folyamat tervezése 
 • Tanulásszervezés 
 • Adaptív, inkluzív oktatás 
 • Tudásmérés-értékelés 
 • Óralátogatás, óraelemzés, reflexió 

 

Makádi Mariann – Farkas Bertalan Péter – Horváth Gergely: Tanulási-tanítási technikák a földrajztanításban (ELTE TTK FFI, Budapest, 2013, 335 p.)

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-284-672-9 

http://geogo.elte.hu/segedanyagok/tankonyvek/47-tanulasi-tanitasi-technikak-a-foldrajztanitasban

 • A tanulási képességek fejlesztése a földrajztanításban 
 • Szövegszerű tanulási technikák alkalmazása a földrajztanításban 
 • A grafikus szervezők szerepe a földrajz-tanulási folyamatban 
 • Kérdezési stratégiákra épülő földrajztanítás 
 • A kutatásalapú és a felfedezéses tanulási stratégia alkalmazása a földrajztanításban 
 • Az esetalapú földrajzoktatás metodikai kérdései 
 • Az intézménylátogatások során alkalmazott tereptanulási technikák 

 

Makádi Mariann – Horváth Gergely – Farkas Bertalan Péter: Vizsgálati és bemutatási gyakorlatok a földrajztanításban (ELTE TTK FFI, Budapest, 2013, 343 p.)

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-284-671-2 

http://geogo.elte.hu/segedanyagok/tankonyvek/48-vizsgalati-es-bemutatasi-gyakorlatok-a-foldrajztanitasban

 • A földrajzi megfigyelés, vizsgálódás és kísérletezés mint a valóságmegismerés módszere 
 • Földrajzi megfigyelés és vizsgálódás a valós, terepi térben 
 • Vizsgálódás ásványokkal, kőzetekkel a tapasztalati földrajztanulás során 
 • Légkörtani megfigyelési és mérési gyakorlatok 
 • Vízföldrajzi megfigyelési és mérési gyakorlatok 
 • Modellezési technikák alkalmazása a földrajztanításban 
 • Számítástechnikával támogatott prezentációs technikák alkalmazása a földrajztanításban 

 

Makádi Mariann – Radnóti Katalin – Róka András – Victor András: A természetismeret tanítása és tanulása (ELTE TTK FFI, Budapest, 2015, 423 p.)

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-284-670-5

http://geogo.elte.hu/segedanyagok/tankonyvek/49-a-termeszetismeret-tanitasa-es-tanulasa

 • A természetismeret tanításának társadalmi alapjai 
 • Az anyagkép és az energiafogalom tanításának szaktudományi háttere és szemléleti kérdései 
 • A kölcsönhatások témakör tanításának szaktudományi háttere és szemléleti kérdései 
 • A mozgások témakör tanításának szaktudományi háttere és szemléleti kérdései 
 • A tér- és az időszemlélet alakításának szaktudományi háttere és szemléleti kérdései 
 • Az összefüggő rendszerek tanításának szaktudományi háttere és szemlélete
 • A természetismereti tudásszerzés didaktikai háttere 
 • Készség- és kompetenciafejlesztés a természetismeret tanításában 
 • A természetismeret tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlata 
 • A tanítási-tanulási folyamat tervezése és értékelése 

 

Makádi Mariann (2022): Földrajzi fogalomtár. A földrajztanításban használt legfontosabb földrajzi fogalmak (ELTE TTK FFI, Budapest,  118 p. 

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-284-739-9

http://geogo.elte.hu/images/Foldrajzi_fogalomtar_2022.pdf)

Tevékenykedtető módszerek a földrajztanításban

Az e-tankönyv egy kis adalék a földrajztanítás módszertanához. Nem szisztematikus összefoglaló, feltételezi az általános szakmetodikai ismereteket. Csupán egy témakörrel foglalkozik, azzal, hogyan lehet a gyerekekkel tevékenységeiken keresztül megismertetni a világot. A nemzetközi és hazai pedagógiai innovációk alapján gondolja végig a tapasztalati és élményszerű földrajztanulás lehetőségeit. A lehetőségek pedig adottak, bármennyire is védekezünk azzal, hogy nincs rá idő, nincs hozzá hardver és szoftver, hiszen a földrajztanárokban rejlenek. Azokban, akik segíteni (facilitálni és menedzselni) szeretnék a gyerekek tanulási folyamatát a földrajzi-környezeti tartalmakon keresztül.

Tanulási-tanítási technikák a földrajztanításban

Az e-tankönyv az alapozó földrajz-szakmódszertani kurzusokra épülő tantárgy tananyagát adja közre. Segítségével a hallgatók elsajátítják azokat a tanítási stratégiákat és módszereket, amelyekkel hozzásegíthetik majd tanítványaikat a hatékony földrajztanulási folyamathoz. Megismerik azokat az új tanítási-tanulási eljárásokat, amelyek birtokában a tanulók képesek különböző életszerű tanulási helyzetekben földrajzi-környezeti tartalmú információkat szerezni a mindennapi környezetükből, különböző jellegű forrásokból, az így szerzett ismereteket feldolgozhatják képességeik felhasználásával, és a megszerzett új tudást beépíthetik a tudásrendszerükbe. A módszerek részben a szövegszerű, részben a természeti és intézményi terephez kötődő tudás megszerzésére irányulnak, elsődlegesen a kutatásalapú és a felfedezéses tanulási stratégiák használatával. Az elméleti áttekintés mellett a feldolgozásra alkalmas anyagok gyűjteményét is adja.

Vizsgálati és bemutatási gyakorlatok a földrajztanításban

Az e-tankönyvben bemutatásra kerülő módszerek elsősorban a földrajztanárképzés jelenlegi hiányosságait igyekeznek pótolni, olyan gyakorlati, alkalmazási ismeretek és hozzájuk kapcsolódó készségek megszerzésére irányulnak, amelyek nem épültek be az egyetemi földrajzi szaktudományos tantárgyakba, ugyanakkor a mindennapi földrajztanári munkához nélkülözhetetlenek. A valóságmegismerő tapasztalati módszerek elméleti áttekintése után az elméleti és a gyakorlati modellezés lehetőségeit tárja fel. Laboratóriumi foglalkozásokon sajátítják el a hallgatók a kőzet- és talajvizsgálat, terepen a meteorológiai és a hidrológiai megfigyelések és vizsgálatok módszereit. Végül feladatokon keresztül megismerik a számítástechnikával támogatott prezentációs technikákra alapozott bemutatási módszereket.

A természetismeret tanítása és tanulása

A természetismeret elsőlegesen szemléletformáló tantárgy a természettudományok szisztematikus tanulása előtt, amely előkészíti a tanulókat e tudományterületek befogadására azáltal, hogy megszeretteti a természeti környezetet, felkelti a gyerekek érdeklődését az objektumai iránt, megismerteti a természettudomány gondolkodásmódját, és segít azoknak a készségeknek a kialakulásában, amelyek nélkül nem lehet eredményes a természet tanulmányozása és megismerése. Ez az e-tankönyv nem tér ki a szakmódszertan minden területére, csak azokkal a pedagógiai, didaktikai és szakmódszertani témákkal foglalkozik, amelyeknek szerepük van a szemléletformálásban. Az anyag és energiafogalom, a kölcsönhatások és a mozgás fogalmi rendszerének kiépítéséről, illetve a tér- és az időszemlélet alakításának kérdéseiről gondolkodik azért, hogy a természetismeret tanárok “átrágják magukat” e szakmai és szakmódszertani gondolatmeneteken, hogy felépíthessék saját tantárgyfilozófiájukat és szemléletüket.

A természettudomány tanítása

Szerzők: Adorjánné – Király B. – Makádi M. – Nagyné – Nahalka I. – Papp K. – Radnóti K. – Wagner É.

A könyv a természettudományos tantárgyak tanítását segítő ismereteket foglalja össze. A tanárjelöltek megismerhetik belőle egy-egy tantárgy legfontosabb tanítási tartalmait, céljait. A már a pályán lévő tanárok áttekintést kaphatnak a rokon tantárgyak koncepciójáról, ami segítheti az integrált szemléletű tanítási folyamat megtervezését. A természettudományos nevelés általánosan elfogadott, kipróbált, bevált, illetve a legújabb pedagógiai kutatások által feltárt értékeket követi. Főként a fogalmi rendszer fejlődésére, a tévképzetekre és a szükséges fogalmi váltások kiváltására irányuló tanári tevkenységekre helyezi a hangsúlyt.

Földönjáró 1. Módszertani kézikönyv

Szerző: Makádi Mariann

A földrajztanítás módszertani kézikönyve egy háromelemű sorozat első darabja. Elsősorban a majd általános és középiskolában tanító földrajztanárok képzéséhez készült, ugyanakkor haszonnal forgathatják a már pályán lévő tanárok is, mert a pedagógia utóbbi évtizedes nagyléptékű fejlődése hívta életre. A tantárgy módszertanában bekövetkezett alapvető változásokkal ismertet meg, de bemutatja a hazai, hagyományos értékeit is. Elsősorban a földrajz módszertanának elméleti kérdéseivel foglalkozik, a tantervekből kiindulva fejti ki mondanivalóját, hiszen az utóbbi három évtized folytonos tantervi változásai módosították a földrajz helyét, szerepét az iskolarendszerben, és ezzel összefüggésben tanítási-tanulási módszereit is átalakulásra kényszerítették.

Földönjáró 2. Módszertani kézikönyv

Szerző: Makádi Mariann

A Földönjáró 1. folytatását jelentő kötet kötet a tanítási gyakorlat, az eszközök és a módszertani lehetőségek oldaláról közelíti meg a tanítási folyamatot erősen kidomborítva a gyakorlati vonatkozásokat. A földrajzi-környezeti tartalmak tanításában oly fontos szemléltetést, a szemléltető eszközökhöz kötődő tanítási és tanulási technikákat, a földrajzórán kívüli földrajztanítás lehetőségeit mutatja be. Feldolgozza az ellenőrzés-értékelés témakörét is követve azt a logikai rendet, miszerint az ellenőrzésre az ismeretek, a jártasságok és a készségek elsajátítása után kerül sor.

Módszertani segédanyag gyakorló földrajztanárok és hallgatók számára

Szerző: Makádi Mariann

Minthogy az elmélet gyakorlat nélkül mit sem ér, a Földönjáró 1. tankönyvhöz mintegy mellékletként készült ez a digitális praktikum. A könyv az egyes témák végén felhívja a figyelmet a mellékelt ismerethordozón található kiegészítésekre. A DVD tehát nem a tankönyv digitalizált változata, hanem a könyv tartalmának ismeretét feltételező, arra támaszkodó, azt kiegészítő, mégis önálló taneszköz. Noha önmagában is komplex módszertani anyagot tartalmaz, szervesen hozzátartozik a tankönyvben lévő ismeretanyaghoz. Kiegészítő forrásokat és módszertani eszközöket ad a leendő és a már gyakorló földrajztanárok kezébe, amik könnyebbé és eredményesebbé tehetik a munkájukat.

1. oldal / 2

Események

Nincsenek események

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020