Tankönyvek

Földrajz szakmódszertani tankönyvek

AZ ELTE TTK FFI FÖLDRAJZ SZAKMÓDSZERTANI TANKÖNYVEINEK ÁTTEKINTÉSE

 

Makádi Mariann: A földrajztanítás alapjai 1. Mielőtt tanítani kezdene... (ELTE TTK FFI, Budapest, 2020, 179 p.) 

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-489-204-5

http://geogo.elte.hu/images/A_Foldrajztanitas_modszertani_alapjai.pdf

 • A földrajz mint iskolai tantárgy
 • A magyarországi földrajztanítás története
 • Személyiségek a magyar földrajztanításért
 • Tantervelmélet és a földrajz
 • A földrajztanítás szemléleti kérdései
 • A tanulási folyamat
 • Szervezeti és munkaformák

 

Makádi Mariann: A földrajztanítás alapjai 2. Hogy tudatosan végezze... (ELTE TTK FFI, Budapest, 2020, 233 p.)

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-489-223-6 

http://geogo.elte.hu/images/Foldrajztanitas_modszertani_alapjai_2.pdf

 • A térszemlélet alakítása
 • Az időszemlélet alakítása
 • Földrajztanítás szóbeli alapokon (szóbeli módszerek, prezentálás)
 • Tanítás-tanulás taneszközökkel (tankönyv-, atlasz-, munkafüzethasználat)
 • Földrajztanítás vizuális alapokon (ábra-, kép-, film-használat)
 • Interaktív földrajztanítás-tanulás (applikálás, modell-, animáció- és szimulációhasználat, gamifikáció, hálózati tanulás)
 • Felkészülés a földrajztanításra 

 

Makádi Mariann: Tevékenykedtető módszerek a földrajztanításban (ELTE TTK FFI, Budapest, 2015, 184 p.)

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-284-669-9 

http://geogo.elte.hu/segedanyagok/tankonyvek/50-tevekenykedteto-modszerek-a-foldrajztanitasban

 • Szemléletváltás a földrajztanításban 
 • Az együttműködő földajztanítás-tanulás 
 • Élménypedagógiai módszerekkel a földrajzi tudásért (dráma- és médiapedagógia)
 • A kutatástól a felfedezésen át a tudományos kutatásig (probléma, dizájn-, kutatásalapú és felfedező tanulás)
 • Földrajzi tudásszerzés projektekben 
 • Földrajzi tudásszerzés digitális környezetek támogatásával 

 

Makádi Mariann: Kompetenciafejlesztő földrajztanítás (ELTE TTK FFI, Budapest, 2015, 76 p.)

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-489-099-7 

http://geogo.elte.hu/images/Kompetenciafejleszto_foldrajztanitas.pdf

 • A tanulói készség- és kompetenciafejlesztés rendszere 
 • Az intellektuális kompetenciák fejlesztése földrajztanulással 
 • Természettudományos kompetencia fejlesztése földrajztanulással 
 • A társadalmi kompetenciák fejlesztése a földrajztanítás-tanulás folyamatában 
 • A kommunikációs kompetenciák fejlesztése földrajztanulással 
 • A tanulási kompetenciák fejlesztése a földrajz tanítás-tanulási folyamatában 

 

Makádi Mariann – Angyal Zsuzsanna – Mari László – Seres Zoltán – Csizmadia Dóra: Terepi tanulás. Terepi szakmódszertani esettanulmányok a földrajz és a természettudomány-környezettan tanárképzéshez (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK, Budapest, 2024, 327 p. 

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-489-710-1

 

Makádi Mariann: Szakmódszertani fogalomtár. A földrajztanításban használt legfontosabb didaktikai és tantárgy-pedagógiai fogalmak  (ELTE TTK FFI, Budapest, 2022, 108 p.) 

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-489-548-0

 

Makádi Mariann: Hogyan csináljam? Segédanyagoka földrajztanításhoz tanárjelöltek és kezdő tanárok számára (ELTE TTK FFI, Budapest, 2021, 130 p.)

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-489-332-5 http://geogo.elte.hu/images/EFOP_3.4.4_Foldrajz_6.1_Segedanyagok.pdf

 • Tanítási-tanulási folyamat tervezése 
 • Tanulásszervezés 
 • Adaptív, inkluzív oktatás 
 • Tudásmérés-értékelés 
 • Óralátogatás, óraelemzés, reflexió 

 

Makádi Mariann – Farkas Bertalan Péter – Horváth Gergely: Tanulási-tanítási technikák a földrajztanításban (ELTE TTK FFI, Budapest, 2013, 335 p.)

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-284-672-9 

http://geogo.elte.hu/segedanyagok/tankonyvek/47-tanulasi-tanitasi-technikak-a-foldrajztanitasban

 • A tanulási képességek fejlesztése a földrajztanításban 
 • Szövegszerű tanulási technikák alkalmazása a földrajztanításban 
 • A grafikus szervezők szerepe a földrajz-tanulási folyamatban 
 • Kérdezési stratégiákra épülő földrajztanítás 
 • A kutatásalapú és a felfedezéses tanulási stratégia alkalmazása a földrajztanításban 
 • Az esetalapú földrajzoktatás metodikai kérdései 
 • Az intézménylátogatások során alkalmazott tereptanulási technikák 

 

Makádi Mariann – Horváth Gergely – Farkas Bertalan Péter: Vizsgálati és bemutatási gyakorlatok a földrajztanításban (ELTE TTK FFI, Budapest, 2013, 343 p.)

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-284-671-2 

http://geogo.elte.hu/segedanyagok/tankonyvek/48-vizsgalati-es-bemutatasi-gyakorlatok-a-foldrajztanitasban

 • A földrajzi megfigyelés, vizsgálódás és kísérletezés mint a valóságmegismerés módszere 
 • Földrajzi megfigyelés és vizsgálódás a valós, terepi térben 
 • Vizsgálódás ásványokkal, kőzetekkel a tapasztalati földrajztanulás során 
 • Légkörtani megfigyelési és mérési gyakorlatok 
 • Vízföldrajzi megfigyelési és mérési gyakorlatok 
 • Modellezési technikák alkalmazása a földrajztanításban 
 • Számítástechnikával támogatott prezentációs technikák alkalmazása a földrajztanításban 

 

Makádi Mariann – Radnóti Katalin – Róka András – Victor András: A természetismeret tanítása és tanulása (ELTE TTK FFI, Budapest, 2015, 423 p.)

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-284-670-5

http://geogo.elte.hu/segedanyagok/tankonyvek/49-a-termeszetismeret-tanitasa-es-tanulasa

 • A természetismeret tanításának társadalmi alapjai 
 • Az anyagkép és az energiafogalom tanításának szaktudományi háttere és szemléleti kérdései 
 • A kölcsönhatások témakör tanításának szaktudományi háttere és szemléleti kérdései 
 • A mozgások témakör tanításának szaktudományi háttere és szemléleti kérdései 
 • A tér- és az időszemlélet alakításának szaktudományi háttere és szemléleti kérdései 
 • Az összefüggő rendszerek tanításának szaktudományi háttere és szemlélete
 • A természetismereti tudásszerzés didaktikai háttere 
 • Készség- és kompetenciafejlesztés a természetismeret tanításában 
 • A természetismeret tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlata 
 • A tanítási-tanulási folyamat tervezése és értékelése 

 

Makádi Mariann (2022): Földrajzi fogalomtár. A földrajztanításban használt legfontosabb földrajzi fogalmak (ELTE TTK FFI, Budapest,  118 p. 

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-284-739-9

http://geogo.elte.hu/images/Foldrajzi_fogalomtar_2022.pdf)

 

Események

Nincsenek események

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020