Ipar

Értékelés:
(8 szavazat)
Alapanyag
valamely termék előállításának kiinduló anyaga, amely több-kevesebb átalakítással válik késztermékké (pl. egy acéltermék alapanyaga a vasérc).
Alapanyaggyártó ipar
olyan iparág, amely a nyersanyagokat alapanyagokká dolgozza fel más iparágak számára. Iparágai: kohászat, vegyipar, építőanyag-ipar, fa- és cellulózipar, textilalapanyag-ipar.
Bérmunka
a benne részt vevő felek számára kölcsönösen előnyös termelési folyamat, amely során a bérmunkát végző vállalkozás biztosítja a munkaerőt és az infrastruktúrát, a bérmunkát végeztető pedig a nyersanyagot, a terveket, a tudást, és gondoskodik a termék piacra juttatásáról.
Beszállítás
többnyire a transznacionális vállalatok leányvállalatainak tevékenysége, aminek során általában valamely technológiai folyamatot alapanyaggal, alkatrésszel vagy technológiával lát el.
Biotechnológiai ipar
biológiai eljárások, illetve élőlények (főként mikroorganizmusok) és azok termékeinek felhasználása egyes anyagok (pl. gyógyszerek) ipari méretű előállítására.
Csúcstechnológia (high-tech)
valamely iparágban a legkorszerűbb tudományos ismereteken alapuló, legfejlettebb és legtermelékenyebb termelési eljárás; kidolgozását a K+F bázisa végzi.
Elektrotechnikai ipar
az elektromos és mágneses jelenségek gyakorlati alkalmazására épülő iparág, amely többek között távközlő berendezéseket, rádiókat, tévéket, hűtőgépeket, mosógépeket állít elő.
Élelmiszeripar
a feldolgozóipar egyik ága, amely a mezőgazdaság terményeit és termékeit (élelmiszereket és élvezeti cikkeket) dolgozza fel fogyasztási cikké.
Fa-, papír- és cellulózipar
a könnyűipar ágai, amelyek a fának mint természetes erőforrásnak a feldolgozásával, valamint a fa rostjaiból kinyert cellulóz feldolgozásával foglalkoznak.
Feldolgozóipar
az anyagi termelés egyik ága, amely az ipari termékeket (a kitermelőipar termékeit vagy a feldolgozóipar más ágának félkésztermékeit), valamint a mezőgazdasági termékeket alakítja át késztermékké vagy esetleg az ipar más ágai számára félkésztermékké. Két nagy ága: a gépipar és a tömegcikkipar; utóbbihoz tartozik a textilfeldolgozó- és ruházati ipar, élelmiszeripar, bőr- és cipőipar, papír- és nyomdaipar, elektronika.
Gépipar
a feldolgozóipar egyik ága, amely gépeket és berendezéseket állít elő a gazdaság többi ága számára, valamint fogyasztási cikkekkel látja el a lakosságot.
Gyáripar
az ipari forradalmat követően, a technikai fejlődés során kialakult ipari termelési típus, amely elsősorban a természeti erőforrásokra települve nagy mennyiségű árut termelt eladásra. Jellemzője a magas fokú munkaszervezés, a sok mechanikai energia és az egyre korszerűbb gépek használata, a termékek azonos minőségének szabványokkal való biztosítása.
Húzóágazat
a nemzetgazdaságnak az az ágazata, amelynek termékei jelentős szerepet töltenek be az exportban és a GDP-termelésben.
Inkubációs szolgáltatás
a kutatóhely vagy felsőoktatási intézmény által nyújtott, szerződésben rögzített segítség nem kiforrott szellemi alkotások, találmányok fejlesztéséhez (pl. hasznosítási vagy üzleti tervek és stratégiák kidolgozása, üzleti kurzusok és tréningek szervezése, közreműködés az ipari és befektetői kapcsolatok fejlesztésében stb.).
Ipar
a gazdaság egyik fő ágazata, amelynek feladata a természeti kincsek kitermelése, a különböző eredetű nyersanyagok feldolgozása félkész-, illetve késztermékké, valamint ipari szolgáltatások nyújtása. Fogyasztási cikkekkel látja el a lakosságot, gépeket és egyéb termelőeszközöket szállít a gazdaság többi ágának.
Ipari forradalom
1. az az átfogó gazdasági, technológiai és társadalmi változás, amely a 18. század második és a 19. század első felében zajlott a gőzgép feltalálása nyomán Angliában, majd Európa- és Észak-Amerika-szerte; 2. tágabb értelemben az ipari termelés technológiájának forradalmi jellegű átalakulása (pl. az automatizálás és a digitalizálás következtében).
Ipari park
1. kis és közepes méretű ipari, illetve szolgáltató vállalatokat befogadó, fejlett infrastruktúrával ellátott terület, ahol a gazdasági tevékenységre alkalmas épületek és a termelést kiszolgáló létesítmények egy része készen várja a befektetőket; 2. a települési önkormányzatok ipartelepítési eszköze munkahelyteremtés céljából a helyi, környékbeli lakosság számára.
Iparosodás
a nagyipari termelés kiépülése és fejlődése azáltal, hogy az ország gazdasági tevékenységének növekvő hányadát az iparba fektetik; a gazdaságilag fejletlen országok iparának kiépülése.
Ipartelepítő tényezők
azon természeti, társadalmi, gazdasági és politikai tényezők, amelyek egy-egy iparág megtelepedéséhez szükségesek az adott területen.
Iparvidék
olyan földrajzi régió vagy terület, ahol az ipari termelés nagymértékben koncentrálódik, a gazdasági élet az ipari termelésen alapszik, az előállított értékek nagy része ebből az ágazatból származik, és a munkaerő nagy részét az ipar foglalkoztatja.
Késztermék
egy gyártástechnológiai folyamat végterméke, amelyen már nem végeznek további munkafolyamatokat (pl. az acélgyártásé egy acélalkatrész, a sütőiparé a kifli).
Kézműipar
az ipar egyik hagyományos ága, amely különböző alapanyagokból kis mennyiségben, kézi módszerekkel, otthondolgozók vagy idegen munkaerő bevonásával állítja elő mindennapi fogyasztásra és használatra szolgáló termékeit; árut termel, de felesleg csak esetlegesen keletkezik.
Kitermelőipar
az ipar egyik ága, amely a földkéregben található szilárd, cseppfolyós és gáznemű ásványi nyersanyagok és energiahordozók kitermelését végzi.
Kohászat
a nehézipar egyik ága, amely a Föld szilárd kérgében található ércekből és hulladékfémekből állít elő további feldolgozásra alkalmas fémeket; vezető ága a vaskohászat és az acélgyártás, de hozzá tartozik a könnyű- és színesfémkohászat is.
Könnyűfémkohászat
a 4,5 kg/dm3-nél kisebb sűrűségű „nemvasfémek” (pl. alumínium, magnézium, titán) érceiből való könnyűfém előállítását végző kohászati ág.
Könnyűipar
fogyasztási cikkeket előállító hagyományos ipari ágazat, amelynek termékeit közvetlenül felhasználjuk (textil-, papír-, bőr-, szőrme-, cipő-, ruházati ipar stb.).
Környezetvédelmi ipar
mindazon gazdasági tevékenységek összessége, amelyek a környezet megóvását és fenntartását teszik lehetővé (pl. hulladékhasznosítás, szennyvízkezelés, levegőtisztaság-védelem, zajvédelem); az iparágak közé soroljuk, noha a szó szoros értelmében nem az.
Mikroelektronika
az elektronika egyik ága, ami a kis méretű és nagy integráltságú félvezetőkből felépített áramkörök gyártási technológiájára épül; felhasználási területei: informatikai és telekommunikációs eszközök, szórakoztató elektronika, gyártási technológiák vezérlése, önműködő gépek, járművek irányítása, működtetése.
Nehézipar
kőszenet, kőolajat bányászó és feldolgozó, villamos energiát, gépeket, gépi berendezéseket, építőanyagokat, vegyi termékeket stb. gyártó termelési ágazatokat és vállalatokat tömörítő hagyományos ipari ágazat.
Nyersanyag
megmunkálásra, feldolgozásra váró anyag, amelyen további munkafolyamatok során, általában más anyagokkal együtt lesz késztermék (pl. egy acéltermék nyersanyaga valamely ötvöző fém).
Összeszerelés
olyan tevékenység, amely részegységekből készterméket állít elő. Multinacionális cégek szívesen végeztetik bérmunkában olcsó munkaerejű országokban.
Segédanyag
valamely termék előállításához szükséges anyag, amely azonban nem alkotója a késztermék anyagának (pl. a folyamatot gyorsító katalizátor, tüzelőanyag, közömbösítő anyag).
Technológiai innováció
a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, illetve kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek, amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított termékek, eljárások, szolgáltatások jönnek létre, új vagy lényegesen módosított eljárásokat, technológiákat alkalmazhatnak, vezethetnek be a piacra.
Technológiai transzfer
a tudományos kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásba vitelének folyamata; tágabb értelemben a nem technológiai jellegű tényezőket (pl. kutatók, fejlesztők cseréje, szakértői tevékenységek, közös képzések és kutatás-fejlesztés) is magában foglalja.
Technopolisz (technológiai park, tudományos park)
olyan terület, amelyet a modern technológiai termelés szolgálatába állítottak; területén magán- és közösségi jellegű K+F tevékenységek, technológiai fejlesztés és transzfer, felsőfokú tudományos oktatás, csúcstechnológiai ipari tevékenységek és szolgáltatások stb. összpontosulnak.
Textilipar
a könnyűipar egyik ága, amely fonalakat, szöveteket és kötöttárukat gyárt növényi (pl. gyapot, len, kender, juta, szizál), állati (pl. gyapjú, hernyóselyem, teveszőr, lószőr) és vegyi eredetű (pl. cellulózalapú és szintetikus) szálakból.
Válságágazat
a nemzetgazdaság nehéz helyzetben lévő ágazata, leggyakrabban iparága, amelynek elavult technológiával előállított termékei iránt nincs kereslet.
Vegyipar
az alapanyagipar egyik ága, amely nyersanyagokból vegyi úton, kémiai átalakítással, feldolgozással különböző anyagokat állít elő (ágai pl. gyógyszeripar, növényvédőszer-gyártás, petrolkémiai ipar).

Események

Nincsenek események

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020