Földrajzi fogalomtár

A környezet és védelme, globális földi problémák

Értékelés:
(6 szavazat)
Alultápláltság
olyan állapot, amely a szükségesnél kevesebb és kisebb tápértékű táplálék fogyasztása miatt alakul ki főként a szegény, fejlődő országokban.
Bioszféra-rezervátum
1. olyan terület, ahol a genetikai kincsek megőrzése, a természeti erőforrások jellegének biztosítása a cél, amelyek összehasonlítási alapot adnak a környezetváltozás fokának megállapításához; 2. olyan természetvédelmi területek, ahol a természeti értékek megóvása mellett fontos cél, hogy a területen élők alkalmazkodjanak a táji adottságokhoz, és azok előnyeit kihasználva, valamint a megfelelő tájhasználattal hosszú távon biztosítsák az élő táj, és így a jövő generációinak fennmaradását.
Egyedi tájérték
egy tájra jellemző olyan természeti érték (pl. erdőmaradvány, fészkelőtelep), képződmény (pl. talajmintázat, “látókő”) vagy emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem (pl. kápolna, tájház, pincesor), amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a helyi vagy a tágabb társadalom számára jelentősége van.
Éhezés
olyan állapot, amikor a rossz termelési, természeti feltételek, vagy a szegénység miatt a lakosság nem jut megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékhoz.
Éhségövezet
a kontinenseknek az a része, ahol az emberek jelentős része éhezik, tartós élelmiszerhiánnyal küzd, mert a népességszám gyorsabban növekszik, mint az élelmiszertermelés; okai főként a szárazság, belpolitikai viszályok és polgárháborúk, valamint elhibázott gazdasági intézkedések; főleg a forró övezetben húzódik (Afrika nagy része, a Hindusztáni- és az Indokínai-félsziget, Dél-Amerika északi fele).
Elsivatagosodás
a Föld egyes területeinek szárazodása, sivataggá válása éghajlatváltozás (a globális felmelegedés) vagy emberi tevékenység (pl. a túllegeltetés, az erdős övezetek elpusztítása, a talaj kimerítése) hatására.
Erdőirtás
az erdő kitermelése anélkül, hogy az elveszett fák helyére újakat ültetnének (újraerdősítés) vagy hagynák, hogy az erdő természetes úton regenerálódjon.
Ex lege (a törvény erejénél fogva) védett terület vagy érték
olyan természetes képződmény vagy emberi alkotás, amely bárhol van, védettséget élvez; a magyar természetvédelmi törvény alapján ebbe a körbe tartoznak a lápok, szikes tavak, források, víznyelők, barlangok, kunhalmok és földvárak.
Fenntartható fejlődés (fenntarthatóság)
jövőbeli tartós, kiegyensúlyozott fejlődés, aminek feltétele, hogy az ember mindennapi tevékenysége során tekintettel legyen a társadalom, a gazdaság és a természet kialakult egyensúlyára, mert csak így érhető el hosszú távú, harmonikus fejlődés, és a jövő nemzedékei is csak így tudják majd biztosítani mindennapi szükségleteiket.
Földrajzi környezet
az emberiség, vagyis a társadalmi környezet által befolyásolt természeti környezet.
Földtudományi természetvédelem
szűkebb értelemben: a tudományos, esztétikai vagy más közérdekből védetté nyilvánított földtani és felszínalaktani képződmények védelme; tágabban értelmezve: a védetté nyilvánítástól függetlenül valamennyi földtudományi természeti érték megőrzése, védelme, illetve az erre feljogosított szerv(ek) által védetté nyilvánított földtudományi természeti értékek kiemelt védelme.
Globális felmelegedés
az egész Földre kiterjedő, összetett időjárási jelenség, amelynek során az átlaghőmérséklet évről-évre emelkedik, és ennek következtében az időjárás szélsőségesebbé válik. Főként az egyre növekvő energiatermelés és -felhasználás során légkörbe jutó üvegházgázok okozzák, de hozzájárul a mezőgazdaság helytelen földhasználata és a sarkvidékhez közeli örökfagy-területek felengedése is.
Globális válság
a természeti környezet birtokba vétele során a természet és a társadalom kölcsönhatásaiból eredő környezeti, gazdasági és társadalmi gondok, amelyek megbontják a természet és a társadalom dinamikus egyensúlyát és egyre növekvő regionális különbségek kialakulásához vezetnek, a Föld egészére kiható problémaként jelennek meg (pl. túlnépesedés, migrációk, éghajlat-változás).
Hulladékgazdálkodás
az a tudatos, tervszerű tevékenység, amely a hulladék kiküszöbölése, keletkezésének megszüntetése, illetve mérséklése, az elkerülhetetlenül keletkező hulladék megfelelő gyűjtése és lehetőség szerinti hasznosítása, végső esetben pedig ártalmatlanítása és korlátozás nélküli elhelyezése érdekében történik.
Hulladék újrahasznosítása
a hulladékká vált anyagok nyersanyaggá alakítása és olyan másodlagos, újrahasznosítható anyagok előállítása, amelyek segítik a természetes anyagok felhasználásának csökkentését.
Környezet
szűkebb értelemben: az a mesterséges vagy természetes élőhely, amelyben az élőlény él; tágabb értelemben: az élőlényt körülvevő élettelen és élő tényezők összessége, amelyekkel állandó és elválaszthatatlan kapcsolatban él, állandó kölcsönhatásban van.
Környezetgazdálkodás
a környezet hosszabb távra szóló szabályozott hasznosítását, hatékony védelmét és tervszerű fejlesztését egyaránt vizsgáló sokoldalú, tudatos tevékenységek összessége, amely figyelembe veszi a természet dinamikus ökológiai egyensúlyának tartós megőrzését és a társadalom reális igényeit.
Környezetvédelem
olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása.
Nemzeti park
a legmagasabb rangú természetvédelmi jogi kategória; általában nagyobb kiterjedésű terület, amelynek területén a természeti adottságokat még nem változtatta meg lényegesen a társadalom; ahol mind az ökoszisztéma, a környezetbiológiai rendszer, mind a földtudományi értékek megőrzése kiemelkedő fontosságú; fontos feladata a tudományos ismeretterjesztés, valamint a felfrissüléssel járó aktív pihenés, kikapcsolódás (rekreáció) is.
Ökológiai katasztrófa
olyan hirtelen bekövetkező, megrázó esemény, amely nagy területet érint és az ökoszisztéma jelentős megváltozását (pl. egyedsűrűség- és fajszámváltozás, populációk és környezetük kapcsolatrendszerének módosulása) eredményezi. Természeti okai is lehetnek, de korunkban sokkal gyakoribbak az emberi, főleg az ipari tevékenység által okozott katasztrófák (pl. a Tisza ciánszennyezése, vörösiszap-katasztrófa).
Rablógazdálkodás
a természeti adottságok kíméletlen kihasználása a pillanatnyi előnyök megszerzése érdekében, amely nincs tekintettel a jövőre (pl. az erdő felégetése a termőföldért, a tenger túlhalászása, a legelők lepusztítása azáltal, hogy túl sok állatot legeltetnek rajta).
Ramsari terület
a vadvizekre és vizes élőhelyekre, különösen a vízimadarak élőhelyeire vonatkozó nemzetközi természetvédelmi egyezmény jegyzékében szereplő terület.
Regionális probléma
egy-egy területi egységen (régión) belül jelentkező társadalmi-gazdasági vagy környezeti gond.
Rekultiváció (visszatermészetesítés)
az emberi beavatkozás miatt károsodott vagy megsemmisített (pl. művelésből kivett, lebányászott) természeti környezet tudatos helyreállítása, ismételt hasznosításra való alkalmassá tétele technikai, biológiai, mező- és erdőgazdálkodási eljárásokkal.
Szelektív hulladékgyűjtés
a különféle hulladékok anyagfajta (fém, fehér üveg, színes üveg, papír, műanyag) szerinti különválogatott gyűjtése abból a célból, hogy új anyagot hozzanak létre belőle (újrahasznosítás).
Tájvédelmi körzet
általában nagyobb kiterjedésű terület, amit a védett táj természeti és táji értékeinek megőrzése érdekében hoznak létre; úgy jelent értéket, ahogyan az ember benne él és használja; természetvédelmi jogi kategória.
Társadalmi környezet
az adott társadalom anyagi és kulturális létfeltételeinek összessége, amelyek meghatározzák a társadalom egyes osztályainak létét és tudatát (pl. közművek, közlekedési hálózat, információtovábbító rendszerek, felhalmozott társadalmi tudás és ismeretanyag.
Természeti környezet
a földrajzi burok része, környezetünk természetes elemeinek összessége; a levegőburok (a felszíntől az ózonrétegig), a vízburok, a kőzetburok, a lágyköpeny (azon részének, amíg részt vesz a környezet mozgásfolyamataiban), valamint az ezeket átszövő bioszféra együttese.
Természetvédelem
a természeti értékek megőrzésére irányuló társadalmi tevékenység. Mindazon intézkedések összessége, amelyeket a természet megóvása érdekében tesznek.
Természetvédelmi terület
általában valamely természeti ritkaság, érték (pl. sziklafal, ritka élőlény élőhelye, erdő) védelme céljából létesített kisebb kiterjedésű terület, megőrzése tudományos, oktatási és ismeretterjesztési vagy génfenntartási szempontból indokolt; természetvédelmi jogi kategória.
Természeti emlék
a természet különleges, egyedi képződménye (pl. fa, facsoport, szikla, forrás, földtani szelvény), amely oltalmat élvez.
Történelmi emlékhely
kiemelkedő jelentőségű épített vagy természeti helyszín, amelynek a nemzet vagy valamely hazánkban élő nemzetiség történelmében meghatározó jelentősége van, ahol az ország politikai vagy kulturális életét befolyásoló és ezért megemlékezésre alkalmas intézkedések történtek.
Túlfogyasztás
a társadalom olyan mértékű fogyasztása, amely meghaladja a szükségleteket; kialakulását főleg a reklámok gerjesztik, elsősorban a termelők és a kereskedők az egyre nagyobb haszonszerzése érdekében.
Túlhalászás
nagy mértékű halászat egy területen, aminek következtében a halállomány száma olyan küszöb alá csökken, hogy nem tudja regenerálni magát.
Túllegeltetés
olyan nagy számú állatállomány legeltetése egy területen, amely meghaladja a terület eltartó képességét; ilyen esetekben, különösen a száraz területeken, a lelegelt terület növényzete nem képes regenerálódni, és az állatok taposásától a talaj elporosodik, így könnyen elhordódik.
Túlnépesedés
az az állapot, amikor egy területen a népesség száma meghaladja a rendelkezésre álló és potenciálisan kiaknázható természeti erőforrások szintjét; a globális problémák alapvető oka.
Veszélyes hulladék
olyan hulladék, amely legalább egy veszélyességi jellemzővel (pl. mérgező, robbanó, rákkeltő, savval érintkezve mérgező gázokat felszabadító) rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmaz; eredete, összetétele vagy koncentrációja miatt kockázatot jelent az egészségre, a környezetre.
Világélelmezési válság
az az ellentmondás, ami a fejlett országok élelmiszer-túltermelése és a népesség túltápláltsága, valamint a fejlődő országok népességének elégtelen táplálkozása, éhezése, megbetegedése között van. Kialakulásának oka a termelési és elosztási viszonyok egyes országok közötti egyenlőtlensége, az élelmiszerek termelésének és keresletének egymástól való elszakadása.
Világörökség
a világ kulturális és természeti értékeinek megóvására létrehozott jogi eszköz; a legjelentősebb, az egész emberiség számára értéket képviselő, ezért szigorúan védett természeti különlegességek és kulturális létesítmények kerülhetnek fel a világörökségek listájára, amelynek névsora évente bővül.
Zöld folyosó
1. a természetes élőhely-foltokat összekötő táj a használatba vett területek között, amelynek felépítése és fajösszetétele eltér a környezetétől; 2. a védett területeken kívüli természetes vagy természetközeli élőhelyek, amelyek biztosítják az állatok természetes terjedését, vándorlását, menekülését.

Események

Nincsenek események

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020